Høringssvar fra Sita Pettersen, Det stille rom

Dato: 04.08.2020

Høringssvar

Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Jeg er sterkt uenig i forslaget om å fjerne momsfritak for all Alternativ behandling.

Det å legge lovforslaget ut på høring midt i sommerferien, synes jeg er både kynisk, udemokratisk og et grovt forsøk på snikinnføring av en lovendring som vil ha mange og store konsekvenser for både utøvere og forbrukere av alternativ og komplementær terapi. Jeg kunne tenkt meg å skrive en annen type svar enn det det blir til nå, men pga ferie har ikke det blitt mulig. Jeg priser meg lykkelig over at bla våre fagforeninger har ofret sin ferie for å utarbeide gode høringssvar, men det burde ikke vært nødvendig!

Alternativ behandling har grunnleggende forskjeller fra kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi. Høring for vår bransje burde absolutt behandles for seg

Det burde gjøres en grundig konsekvensutredning først, før et forslag som dette legges ut. Som det fremgår nå virker det som om det eneste formålet er å fjerne useriøse utøvere(regulere bransjen) og å få inn momspenger i statskassa.
Moms på alt av alternativ behanding vil ha langt større og mer alvorligere konsekvenser for både utøvere, klienter/forbrukere (for enkelhets skyld bruker jeg videre i mitt svar kun ordet klienter) enn hva det fremgår at myndighetene forstår og tar i betraktning, noe som igjen vil ha konsekvenser for det offentlige helsevesenet og samfunnsøkonomi.
Tiden er overmoden for å få en slutt på hetsing, latterliggjøring og maktarroganse mot bransjen. Offentlig forvaltning og lovgivning bør ikke skje på et grunnlag av manglende kunnskap om bransjen, personlig synsing og kortsiktige, kortsynte illusjoner om økte inntekter.

Hvis det er «opprydding» i bransjen og utluking av useriøse utøvere som er et mål for myndighetene, i tillegg til ideen om å melke våre klienter for mere penger, så er det å legge på moms et helt feil virkemiddel. Det vil ramme alle, både seriøse og de, heldigvis uhyre få, useriøse, som dog er de som det blir skrevet stort om i media. Pluss at momspålegg vil ramme de mest sårbare menneskene, som finner god hjelp i det vi kan tilby. Både fordi de da ikke lengre har råd til å betale for våre tjenester, og/eller fordi vi må legge ned vår virksomhet fordi det ikke lengre er drivverdig.
Rundt halvparten av mine klienter har hatt langvarige helseproblemer og har det dermed svært trangt økonomisk. Momspålegg vil gjøre at disse ikke lengre vil ha råd til å beytte seg av mine tjenester.
Innen bransjen er det svært mange ulike behandlings og terapiformer, med svært ulikt utdannings- og kunnskapsgrunnlag. En større nyansering og ulike grupperinger kunne gjerne vært nyttig? Samt evt utarbeiding av bedre godkjenningsordninger og faglige krav kan utarbeides av feks fagforeninger i samarbeid med myndighetene.
Men når det er sagt, så synes jeg alle burde få velge fritt det tilbudet som de opplever nyttig for egen helse; fysisk, psykisk og/eller åndelig. Vi alle er forskjellige, og trenger ulik støtte og hjelp i ulike faser av livet, for å få eller beholde god helse og livsfunksjon. Mangfold og variasjon burde være et mål og en menneskerett, og ikke bli straffet med overformynderi og moms til staten.

Jeg strever med å forstå «logikken» som blir brukt i forslaget:
Våre tjenester er ikke innordnet offentlig refusjonsordning og vi kan ikke få driftsavtaler. Dvs de må betale alt selv. Derfor er det «naturlig?» at våre klienter skal pålegges moms i tillegg!??
Å ta ansvar for helsa si, og betale av egen lomme avlaster det offentlige helsevesenet både kapasitetsmessigmessig og økonomisk, og burde ikke straffes med 25 % moms! Tvert imot!

WHO påstår at det er så mange fordeler ved komplementær behandling at det må bli enda bedre tilgjengelig for alle mennesker i hele verden. De mener at komplementære tilbud til skolemedisin er så viktig at det er en menneskerett.
De bruker også begrepet tradisjonell medisin, hvilket er langt mere presist.
Rapporten «WHO Traditional Medicine strategy» bør avspeiles i norsk helsepolitikk. Med forslaget om moms er norske myndigheter på vei i helt motsatt retning!

Mine kolleger og jeg står i fare for å bli frarøvet vårt levebrød og vårt livsverk, og våre klienter kan miste sitt terapi- og behandlingstilbud fra vår bransje. Dette vil øke trykket på et allerede sprengt offentlig tilbud.
Hva slags samfunnsøkonomisk tenkning er dette? I stedet for at vi får drive vår virksomhet, bidra til helsenorge og betale vår skatt, vil sannsynligvis en hel del av oss miste næringsgrunnlaget, gå konkurs eller bli tvunget til å legge ned.
Vi kan ikke bare søke en annen jobb, for de jobbene finnes ikke. Dermed vil vi havne i arbeidsledighetskøen og evt bli tvunget på sosialstønad. Noe som igjen kan medføre at vi selv får helseproblemer og ender opp i den offentlige helsekøen og blir en del av økte utgifter på helsebudsjettet.

Vi mennesker er ulike og har ulike behov for hva som hjelper oss til å gjennvinne eller beholde vår helse fysisk, psykisk og evt åndelig. Variasjon og mangfold i tilbudet til terapi og behandling er derfor svært viktig, og de autoriserte helsetjenestene i Norge i dag dekker på langt nær disse ulike behovene. Alternativbransjen bidrar med svært viktig komplemenær og integrativ behandling, terapi og medisin, som supplement til det offentlige og en viktig støttespiller i helsetilbudet til landets befolkning. Innen vår bransje finner vi også endel spesialisering og fordypning som faktisk ikke finnes i det offentlige tilbudet, og som mange klienter er svært takknemlige for og har stor nytte av.
Mange av oss har/gir mere tid til hver klient, noe som dessverre ofte mangler i det offentlige. Noen fagretninger har stor kompetanse på feks muskel- og skjelettplager mens andre jobber mer ut i fra en helhetlig forståelse av kropp, psyke, sinn, følelser og evt det sjelelige. Det å forstå, og jobbe med en årsak til problemet er mer vanlig i vår bransje, enn kun å drive symptombehandling. Skadelige bivirkninger er heller ikke noe som kjennetegner alternative behandlinger.
Det er helt greit at våre tjenester ikke passer for alle. Men det er en menneskerett å selv få bestemme over egen kropp og helse, og få velge det helsetilbudet en selv opplever hjelper. Spesielt når en betaler det av egen lomme!

Argumenter mot vår bransje er at våre behandinger ikke virker og ikke er dokumenterte og forsket på.
Hvis det «ikke virker», hvorfor velger da oppegående, ressurssterke mennesker å benytte seg av våre tjenester, og velger å komme tilbake igjen og igjen for hjelp og støtte til bedre helse, eller evt forbygging og hjelp til å stå i en krevende jobb eller livssitusajon? Og med ressurssterke så mener jeg da ikke nødvendigvis de som er rike i kroner og øre.
At det ikke finnes forskningsresultater er vel direkte misvisende i endel tilfeller, der har nok fagorganisasjonenen sendt inn en hel deg dokumentasjon på.
Et menneskes helse og velvære er ikke så lett å måle, spesielt ikke ut ifra standardiserte, kvantitative forskningsmodeller. Dessuten krever ofte forskning mye penger og ressurser. Noe vi som selvstendig næringsdrivende, ofte dypt engasjerte ildsjeler som i snitt tjener mindre enn en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker, rett og slett ikke har store muligheter til å få til på egenhånd.

En annet poeng er at dette med at der er mangelfull forskning og dokumentasjon på virkning, gjelder vel ikke bare for ikke-autoriserte behandlingsformer?

Når det er sagt, kan jeg si for egen del, og jeg vet at dette gjelder mange av mine kolleger også, at vi svært gjerne ønsker å bidra til forskning og dokumentasjon, gjerne i samarbeid med NafKam eller personer institusjoner tilsluttet det offentlige. Vi ønske brobygging, samarbeid, kartlegging og forskning. Forskningen, i hvertfall på en del av behandligsformene, bør dog ha en holistisk tilpasning feks som beskrevet her:

https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/hscience/mhwellbeing/whhq?fbclid=IwAR2L-s5q_eYGRb6b99kipIB0pzS-U7OVoxli2LaEESQGHuLFjQcTaykNOhw

Vår bransje avlaster og bidrar til støtte til et ofte overbelastet offentlig helsevesen, både økonomisk og kapasitetsmessig. Vi bidrar til at køene til autoriserte behandlere kortes ned, og at folk raskere kommer til behandling hos oss eller i til autoriserte behandlere. Dette gir utvilsomt resultater i form av at folk holder seg friskere, eller raskere gjenvinner helse, livskvalitet og evt arbeidskapasitet etter sykdom, samt færre sykemeldinger, langtidssykemeldte og trygdede. Vår innsats koster det offentlige null og niks, men sparer tvert imot den offentlige helseøkonomien for store summer.

Korona»trusselen» og -tiltakene har gitt endel negative utslag på folkehelsen. Karantene, nedstegning, sosial distansering, frykt, usikkerhet, permittering og inteksttap ført til at langt flere som sliter både psykisk og fysisk. Det er økt pågang til flere helsetjenester for både autoriserte, såkalt ikke-autoriserte helsearbeidere samt organisasjoner som Blå Kors og Kirkens Bymisjon. At da landets myndigheter nå ønsker å gjøre de komplementære behandlingstilbudene langt mindre tilgjengelige for svært mange, ved å øke prisene ved momspålegg, viser svært mangelfull forståelse. Både for hvilken kompetanse som finnes i bransjen og hvor viktig vårt tilbud er for mange nordmenn som supplement til det offentlige helsetilbudet.

Jeg opplevde selv å bli svært syk for 25 år siden, og fikk lite eller ingen hjelp i det offentlige. Det fant jeg derimot bit for bit innen tradisjonell, komplementær behandling. Jeg var utbrent, og tålte ikke mere stress. Jeg skjønte at jeg ikke klarte å jobbe mer i TV-bransjen, selv opp jeg hadde 4-års høyere utdanning i faget mitt.
Samtidig med at jeg gradvis gjennom flere år gjevant egen helse, utdannet jeg meg selv innen alternativ behandling, og bygde sakte men sikkert opp min egen virksomhet. Men uten hjelpen og støtten jeg fant i alternativ og komplementær behandling, samt gjennom meditasjon og selvutvikling, hadde jeg ikke kommet meg på bena igjen.
Jeg startet ut med massasje, noe som hadde vært en lidenskapelig hobby i flere år. Dengang, som nå, hadde jeg en dyp fasinasjon for å forstå stadig mer om hvordan stress og belastninger påvirker oss fysisk og psykisk, bringer ubalanse og sykdom, og hva jeg som behandler kunne bidra med for å regulere stressnivået og reversere ubalanser.

Gjennom årene har jeg tatt flere utdanninger og fordypninger innen kroppsterapi, brukt tifoldige tusen kr hvert år på dette samt faglig oppdatering. Jeg har, og er i gang med utdannelser som har internasjonal godkjenning og sertifisering, skjønt ikke innen det offentlige.

De siste 10 årene har jeg spesialisert meg innen traumefeltet, med forståelse og behandling i krysningsfeltet mellom bla kroppsterapi, psykologi og nevrovitenskap. Jeg har et nært samarbeid med flere psykologer spesialisert innen traumeterapi, som sender en hel del klienter til meg for deler av behandlingsopplegget. Jeg har dermed mange klienter som sliter med PTSD og traumer, angst, depresjon og utbrenthet. Mange av disse har har dårlig økonomi, og er allerede avhengig av gode rabatter. De vil ikke kunne klare å betale moms i tillegg. Det vil være svært synd om myndighetene med momsen ødelegger både disse klientenes, men også de andres, mulighet til den hjelpen jeg kan bidra med til at de får få bedre helse, livskvalitet og evt arbeidsevne.

Jeg har brukt 25, dvs halve livet, år på utvikle meg som terapeut og bygge opp min praksis. Det er mitt livsverk. Jeg har forsaket masse for å få dette til, spesielt økonomisk. Pasjon og idealisme, samt ønsket om at egen erfaring og kunnskap kan bidra til at andre får det bedre, og det å ha en oppgave i livet og kunne være til tjeneste har vært drivkraften og motivasjonen. Det har krevd langsiktig, dedikert og nitidig fokus og innsats å komme dit jeg er nå.
Jeg har aldri brukt ressurser på markedsføring, men fokusert på å holde et høyt nivå på mine behandlinger, slik at fornøyde klienter og jungeltelegrafen er det som har bygd opp mitt kundegrunnlag.

Når en har drevet egen næring i så mange år, uten fokus på å tjene mer enn at en såvidt klarer seg, er det svært vanskelig og destruktivt å plutselig få krav om å øke prisene for belaste sine klienter med moms. Fordi staten vil suge penger ut av borgere som sliter med helsa, og som gjør en aktiv innsats for egne penger, for å bli friskere. Det får alvorlige konsekvenser for min virksomhet og dermed for meg som menneske og for min helsetilstand. Jeg ønsker å få jobbe med faget mitt som jeg er veldig god på, som ingen andre har samme kompetanse på og som det er stort behov for.

Jeg ønsker å få fortsette å være en ressurs i Norges helsetilbud,
drive min virksomhet, tjene min slunkne inntekt og betale min skatt. Jeg ønsker å fortsatt kunne bidra med et komplementært og integrativt tilbud i samarbeid med offentlig autorisert helsepersonell, gjerne i enda større grad. Hvis momsforslaget blir vedtatt er det stor far for at jeg blir tvunget til å avslutte min virksomhet, mine tjenester ikke lengre blir tilgjengelige, og jeg selv blir en utgiftspost for staten.
Utrolig tragisk, sjokkerende og nedbrytende hvis alt jeg har jobbet så hardt for å få til blir knust fordi myndighetene tvinger igjennom en feilslått og feilberegnet plan for å ramme de som driver useriøst, for jeg er ikke en av de.

Og hvis myndighetene ønsker å tjene penger, så må de også se at penger spart er penger tjent.
Min virksomhet og mine klienter sparer myndighetene for penger.
At jeg får fortsette å drive min virksomhet gir myndighetene skatteinntekter, og de sparer på at jeg ikke er i arbeidsledighetskøen, på sosialen, og blitt deprimt og syk og belaster det offentlige helsetilbudet og -budsjettet

Mvh Sita Pettersen
Kroppsterapeut
Det stille rom