Høringssvar fra For din helse - Helga Tverdal

Dato: 03.08.2020

Jeg er en kvinne som har skapt sin egen arbeidsplass, jeg bor i Distrikts-Norge, jeg er skattebetaler, jeg er helsebevisst, jeg er bruker av alternative behandlinger, jeg tilbyr alternative behandlinger, jeg har videreutdannet meg fortløpende, jeg er innvandrer.

Utfra alle de rollene jeg innehar, og her nevner jeg bare de mest relevante, kan jeg ikke se noen fordel ved å innføre merverdiavgift på alternative behandlinger.

Jeg er en kvinne som har skapt sin egen arbeidsplass: Jeg gjør ikke dette fordi det er et lønnsomt yrke, men fordi jeg brenner for noe. Jeg for min del har sagt opp en trygg jobb med en god inntekt for å starte min egen bedrift med en mye lavere inntekt. Jeg har gjort det fordi jeg vet at jeg gjør en viktig jobb, fordi jeg vet at jeg kan hjelpe. Å øke prisene med 25%, eller tvinge terapeuter til å senke prisene sine for ikke å miste for mange kunder pga. prisøkningen, vil uten tvil medføre at mange av de små bedriftene må gi seg. Små bedrifter er viktige hjul i det store maskineriet, Norge har ikke råd til å miste disse, og la dem gå over i de arbeidslediges rekker. Det er ikke god arbeidspolitikk.

Jeg bor i Distrikts-Norge: med så mye fraflytting fra små plasser, er det svært viktig å beholde de arbeidsplassene som fortsatt eksisterer, verne om dem og skape gode vilkår. Mennesker som til tross for fraflytting fremdeles velger å bo i Distrikts-Norge, har ikke tilnærmet så gode muligheter til alternative/komplementære behandlinger som i de store byene. Ikke ta fra dem de terapeutene som satser! Det er ikke god distriktspolitikk!

Jeg er skattebetaler: jeg er stolt av å ha skapt min egen arbeidsplass, og jeg er stolt av hver krone som jeg tjener med egen innsats. Jeg er stolt av å kunne bidra til fellesskapet. Jeg er en ressurs for fellesskapet. Hvis inntekten min reduseres drastisk, vil jeg betale mindre skatt, og i verste fall bli en byrde for fellesskapet, istedenfor den ressursen jeg er i dag.

Jeg er helsebevisst: jeg synes det er underlig at alternative behandlinger i dette forslaget om merverdiavgiftsplikt sidestilles med kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Mens kosmetisk kirurgi og behandling ofte (ikke alltid) handler om «skjønnhetsfeil», om ting som ligger «på overflaten», handler alternative terapiformer om helhetlig helse. Det er en kjempestor forskjell mellom disse to! Helhetlig helse handler om en kropp i balanse, om forebyggende arbeid, om å ta ansvar for egen helse!

Jeg er bruker av alternative behandlinger: Jeg har i mange år hatt helsemessige utfordringer, kroniske sykdom, allergier osv. osv. Jeg har vært veien gjennom sykehus, tung medisinering, konsultasjoner. Jeg har vært gjennom et system der tidspresset er stort, helsekøene lange, og tiden til den enkelte pasienten svært begrenset. Et system der det ofte handler om symptombehandling.

Så har jeg vært veien inn i naturmedisinens verden, der symptomer ses på som verdifulle pekepinn fra kroppen om hva som er i ubalanse, der det legges vekt på egenansvar, der man blir oppmerksom på sammenhenger mellom mat, livsstil og helse.

Og jeg er ikke den eneste. Veldig mange pasienter henvender seg til alternative terapeuter først når de har «prøvd alt» innen skolemedisinen i mange år. Dette er en stor befolkningsgruppe som vi er nødt til å ta på alvor. Hvis så mange får hjelp – gjør man da rett i å mistenkeliggjøre alternative terapeuter? Riktignok finnes dessverre personer som kaller seg terapeuter uten en forsvarlig utdannelse, men skal vi derfor mistenkeliggjøre en hel bransje? La oss heller satse på kvalitetssikring!

Jeg er naturterapeut: jeg har i årenes løp gitt mange tusen behandlinger, og ser at folk får en bedre helse. Naturterapi handler om helse, om homøostase, om å gjenopprette likevekt, balanse. Kommer kroppen ut av balanse, vil det resultere i plager og/eller sykdommer. Å gjenopprette balansen, og dermed sørge for helhetlig helse, er et utrolig viktig prinsipp for å forebygge sykdom. Det er der at skolemedisin og alternative terapi-former utfyller hverandre på en så fantastisk måte: Mens skolemedisinen er suveren på diagnostikk, på akuttmedisin, på kirurgi, på smittsomme sykdommer, har den mindre å stille opp med når det gjelder kroniske, eller livsstilssykdommer. Da handler det mest om å diagnostisere dem og å behandle/undertrykke/lindre symptomer.

Alternativmedisinen derimot er god på å sette ting i sammenheng, på å se helheten, på å gjenopprette homøostasen. Den har verktøy som setter kroppen i stand til å gjenopprette balansen. Som oftest skal det også en livsstilsendring til.

Disse to prinsippene utfyller hverandre svært godt. Så godt at man burde satse mye på å få styrket alternativsektoren. Mennesker som tar ansvar for egen helse, som er villige til å se på mønstre og livsstil for å være så friske som mulig, avlaster helsevesenet i stor grad. Eller sagt på en annen måte: Vi har så lange helsekøer i dag, så mange sykmeldinger, langtidssykmeldinger, uføretrygd og førtidspensjoneringer, at samfunnet burde satse MYE mer på tiltak som får folk friskere! Vi vet også veldig godt at kroniske sykdommer, livsstilssykdommer og plager i bevegelsesapparatet står øverst på listen over sykdommer som koster samfunnet milliarder av kroner hvert år.

For meg er det vanskelig å forstå at man ønsker å bedre helsebudsjettet ved å innføre moms på alternative behandlinger, istedenfor å gi alternative terapeuter gode og trygge rammer å jobbe i, og benytte seg maksimalt av deres kompetanse på helse, på helhet. La terapeutene yte sitt for at helsekøene blir kortere!

Jeg har videreutdannet meg fortløpende: jeg har i årenes løp brukt flere tusen dokumenterte timer på å videreutdanne meg. Jeg tar mitt ansvar som terapeut svært alvorlig, og mener at jeg har mye å bidra med for å hjelpe mennesker til bedre helse. En god naturterapeut er pliktig til å oppdatere og videreutdanne seg fortløpende. Dette er en fantastisk ressurs, og god helsepolitikk!

Jeg er innvandrer: Jeg har vokst opp i Mellom-Europa, men har tilbrakt de siste 33 årene av mitt liv i Norge. Derfor mener jeg at jeg har grunnlag for å sammenligne Norge med andre land.

Man kan trygt si at vi i Norge lever i et overskuelig og forholdsvis lite samfunn, og at vi i det store og hele er ganske konservative, når det gjelder helsepolitikk. Jeg våger til og med å påstå at den konservative holdningen bunner i usikkerhet for det ukjente. Mens man i Norge snakker om kvakksalveri og sjarlataner, om at alternativmedisin ikke hjelper, at det bare er tull og vas alt sammen som vi må beskyttes for, har man i andre land for lengst åpnet opp og omfavnet forandringene: se mot Danmark, mot Tyskland, mot Østerrike, der leger benytter seg av både homøopati og akupunktur rett som det er! Se mot Frankrike, der studium av urter og eteriske oljer kan tas som del av medisinstudiet! Se mot Sveits, der alternativmedisin og skolemedisin er sidestilt! Og ikke minst: se mot Verdens Helseorganisasjon, som har presentert alternativmedisin som del av fremtidens strategi for å møte verdens helseutfordringer!

Kjære Norge, våkn opp! Vi trenger skolemedisin som er gode på sykdom, men vi trenger også alternative terapeuter som er gode på helse! La oss få autoriserte terapeuter med dokumentert god utdanning, la oss gi dem gode arbeidsvilkår, slik at de kan gjøre jobben sin. Gi vår befolkning et bredt og variert helsetilbud, der man kan ta ansvar for egen helse, uten å måtte betale 25 % mer enn man allerede betaler i dag! La oss jobbe sammen for en frisk befolkning, istedenfor å mistenkeliggjøre hverandre. La oss bruke den kunnskapen som allerede finnes, la oss fortsette å lære. La oss ikke gå med ryggen inn i fremtiden, men la oss møte den med et åpent sinn! Takk!