Høringssvar fra BDO Advokater AS

Dato: 03.08.2020

Høringssvar – vedrørende forslag om avgiftsplikt for alternativ behandling mv.

Alternativ behandling

Vår erfaring er at avgrensningen i dagens regler fungerer godt mht. avgiftsplikt eller ikke for tjenester som gjelder alternativ behandling. Det er mange hensyn som tilsier at regelverket videreføres uendret.

Dette er en bransje som har vært, og fortsatt er, hardt rammet i forbindelse med nedstenging og restriksjoner av smittevernhensyn. Timingen er som følge av det uheldig for et slikt forslag. En prisøkning/reduksjon i inntektene, som følge av endring fra unntatt til avgiftspliktig omsetning, vil gi en ytterligere forverret situasjon for aktørene i bransjen.

Konkurransenøytralitet er normalt vektlagt mht. vurdering av avgiftsplikt eller ikke. Forslaget medfører at tjenester som aktører innen alternativ medisin har spesialisert seg på kan leveres av aktører innen det «godkjente» helsevesenet uten merverdiavgift. Det er uheldig om merverdiavgiftsregelverket bidrar til at spesialister på sitt felt blir utkonkurrert av helsepersonell med annen spesialkompetanse når det er snakk om samme type tjenesteytelser. Det vil være i strid med grunnprinsippene i merverdiavgiftsregelverket om konkurransenøytralitet, og medføre utkonkurrering av tjenester som på nøytralt grunnlag ville blitt valgt og gitt en bedre behandling.

Vi kan som et eksempel trekke frem massasje og akupunktur, som kan ha avgjørende betydning ved rehabilitering av muskulatur og spenninger. Dvs. behandling som bidrar sterkt til at personer kan stå i arbeid og ha en levelig hverdag. Alternativ medisin har videre en viktig rolle mht. forebygging/ivaretakelse av egen helse. Kundene velger å bruke pengene sine på slike tjenester fordi de kjenner at det gir dem et bedre liv. Påstanden om manglende dokumentert virkning fremstår som urimelig mht. at det er et så vidt spekter med type tjenester som omfattes av alternativ medisin.

Næringsdrivende innen alternativ medisin driver virksomheten uten offentlig støtte. De er imidlertid et viktig tilbud, som en komplettering av tjenester som tilbys av det offentlig godkjente delen av helsevesenet. Kundene betaler med egne midler. Det at tjenester innen alternativ medisin er lavterskel tilgjengelig for alle antas å ha stor betydning for folkehelsa. Det er trolig et viktig sosialt aspekt ved avgiftsplikt eller ikke på tjenester som gjelder alternativ medisin. Dette på lik linje med unntaket for sosiale tjenester. Prisøkningen et tillegg for merverdiavgift innebærer kan medføre at tilbud fra aktører innen alternativ medisin i større grad vil forbeholdes personer med god økonomi, dvs. medføre at mange med trang økonomi må velge bort helsetjenester som kunne gitt dem en bedre hverdag.

En endring som kan vurderes for å klargjøre omfanget av avgiftsplikten nærmere, og stimulere til konkurransenøytralitet, er å stille krav om registrering som utøver av alternativ medisin for alle utøvere av alternativ medisin, også for autorisert helsepersonell som utfører tjenester som gjelder alternativ medisin, for at tjenestene skal være unntatt fra avgiftsplikt. Dette med mindre utøveren hovedsakelig utfører andre avgiftsunntatte helsetjenester.

Operasjoner

Når det gjelder operasjoner på sykehus (private og offentlige) foreligger det pr. i dag avgiftsunntak for egenbetaling fra pasient. En endring av regelverket vil medføre økt fordelingsproblematikk mht. omfang fradrag for inngående merverdiavgift, og økt behov for konkrete vurderinger mht. om tjenester er avgiftspliktige eller ikke.