Høringssvar fra Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur NFMA

Dato: 02.08.2020

Arendal, 30.07.20

Høringsuttalelse fra Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur (NFMA) – forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Foreningen er ikke tatt med i gruppene som har mottatt forslag til innføring av moms på alternative helsetjenester, som er sendt ut på høring. Da noen av våre medlemmer kan bli rammet av denne momsordningen, ønsker vi allikevel å avgi en uttalelse.

NFMA har kun helsepersonell som medlemmer; fysioterapeuter, leger, sykepleiere, kiropraktorer og tannleger.

NFMAs vedtekter:

Medisinsk akupunktur skiller seg fra klassisk akupunktur i det at det utføres av autorisert helsepersonell med minimum bachelorutdanning (Lege, fysioterapeut, kiropraktor, sykepleier, tannlege). Utøvere av medisinsk akupunktur vil vektlegge vitenskapelig dokumentasjon for prioritering av behandlingsvalg. Man vil vektlegge kunnskap om nevrofysiologiske forklaringsmodeller på observerte effekter. Utgangspunktet for akupunkturbehandling vil være at en vestlig medisinsk diagnose ligger i bunn, og at behovet for vanlig konvensjonell medisinsk behandling er avklart.

Medisinsk akupunktur gitt av helsepersonell, må således anses å oppfylle kravene til vitenskapelighet, dokumenterbarhet og/eller systematisert kunnskapsbasert erfaring.

Fysioterapeuter har enten kommunal driftsavtale, med refusjonsavtale med HELFO, delvis kommunal driftsavtale og delvis helt privat og en del også helt privat drift, uten offentlige refusjoner.

Leger har stort sett refusjonsavtale med HELFO, men også noen som driver helt privat.

Sykepleiere har helt privat drift, mens kiropraktorer og tannleger ofte en blanding.

Enten de har privat drift eller driftsavtale med kommune/HELFO, er alle omfattet av helsepersonelloven. Det stilles da klare krav til forsvarlighet, sikkerhet, og behandling med dokumentert effekt.

Akupunkturbehandling har dokumentert effekt på langvarige smerter, migrene og spenningshodepine, kvalme og oppkast etter operasjon og cellegiftbehandling samt fødselssmerte (ref. https://nafkam.no/akupunktur). Dokumentasjonen endrer seg, og det er ikke hensiktsmessig å vurdere unntak fra moms ut fra den dokumentasjon som til enhver tid foreligger.

NFMA støtter derfor forslaget om at det er autorisasjon som helsepersonell som avgjør om man kan unntas fra momsplikt. Unntaket bør gjelde både helsepersonell som jobber som ansatt, de med refusjonsavtale og de som jobber privat. Vi foreslår derfor følgende justering av lovteksten:

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

§ 3-2 nytt tredje ledd skal lyde:

Som helsetjeneste etter første ledd anses ikke kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet og ikke finansieres helt eller delvis av det offentlige. Det samme gjelder alternativ behandling omfattet av lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. med mindre slik behandling inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. som ytes av autorisert helsepersonell.

Gjeldende § 3-2 tredje til sjette ledd blir fjerde til syvende ledd. § 3-3 oppheves.

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2021.

Med vennlig hilsen

Bjørn de Lange

Lege og styremedlem NFMA

Kontakt: bdlange@online.no, tlf. 481 79 131