Høringssvar fra Axelsons Institute AS

Dato: 03.08.2020

Høringssvar Sak 19/2280

«Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og behandling.»

Axelsons Institute er en utdanningsinstitusjon for Klassiske Massører og Yoga-massører, og vi er den eldste og største skolen innen Komplementær alternativ medisin i Norge (1986).

Vi ønsker først å få en forklaring på hvorfor denne høringen kom opp i fellesferien og i koronatiden. Overrasket over at våre folkevalgte ikke har satt seg bedre inn i saken, og alle de negative konsekvenser innføring av MVA på Komplementær alternativ medisin vil føre til.

Ja, vi har en økonomisk utfordring i koronatiden.

Ja, vi må komme de useriøse utøverene til livs.

Ja, vi må beskytte pasienter mot useriøse aktører.

Men, å innføre «merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og behandling.» Dette er nok ikke måten å gjøre det på, her mangler kompetanse på området, kort blandes og tiden er knapp.

Vi vil videre omtale Alternativ behandling, som Komplementær alternativ medisin og forkorte til KAM. Dette er den riktige tituleringen av faggruppen.

Vi vil belyse punkter som må vurderes nøye når man skal vurdere innføring av MVA på en stor (egentlig 2 forskjellige), bred og mangfoldig bransje, hvor alle er dratt over en kam.

Vi ber om utredning, vurdering og innhenting av tall på:

 • Hvem er brukere og hvorfor brukes KAM (1 million mennesker i Norge bruker KAM, og øverst på listen er Klassisk Massasje) i hvilken grad vil MVA innføring få på KAM påvirke brukerene?
 • I hvor stor grad vil sykemeldinger i Norge øke?
 • I hvilken grad vil dette affisere helsevesenet, noen tall her er særdeles viktig å regne på?
 • Hvor mange Klassiske Massasje terapeuter, og andre må legge ned og finne seg et nytt yrke som en følge av at MVA blir innført på KAM?
 • Så og si alle terapeuter er selvstendig næringsdrivende, og er ingen belastning, -de er en viktig ressurs i Norge.
 • I hvilken grad vil innføring av MVA på KAM affisere pågangen og det ytterligere trykket det vil gi NAV?
 • Her er det viktig å få et overslag på dette antall og merkostnaden dette vil gi staten
 • Vi mener det er feil å sende et høringsnotat uten en grundig konsekvensutredning for pasienter, terapeuter og utdannelsesinstitusjoner.

 • Vi som utdanningsinstitusjon i Klassisk Massasje ønsker å heve den medisinske kompetansen til våre elever med 30 medisinske studiepoeng. Noe vi bør få tid til å få utvikle.

 • En gjennomgang av KAM er viktig, og ønsker å bli med på et faglig løft for vår del av bransjen, Klassiske Massører. Vi synes imidlertid at tidspunktet er lite gjennomtenkt og stiller oss undrende til årsaken til det.
 • Vi som utdanningsinstitusjon og alle våre tidligere elever er særdeles påvirket av korona-nedstengningen. En dugnad vi alle har tatt høyst alvorlig og som langt ifra har vært lett.
 • Permisjoner, usikker jobbfremtid, store økonomiske problemer og så kom dette. Våre folkevalgte uansett parti bør være med folket, og ikke jobbe mot god folkehelse i Norge.
 • Som utdanningsinstitusjon kan det også bli svært få søkere til vår utdanning, noe vi ser som en mulig konsekvens da det vil bli svært dyrt å gå til KAM.

 • Det hevdes at den økonomiske gevinst ved innføring av mva er ca 400 mill. kroner, men er det tatt høyde for at mange må gå ifra sitt yrke? Svært mange terapeuter vil gå under med et prispåslag på 25% eller en tilsvarende prisreduksjon, - dette tallet vil ikke stemme.
 • Viktig info: Muskel -og skjelettlidelser koster samfunnet om lag 180 mrd. kroner (ref. Helsedirektoratet)
 • Det bør utredes hvor mye dette beløpet vil øke når det blir færre som har råd til å gå til KAM
 • og et tilsvarende beløp (180mill) koster det oss i Norge for psykiske lidelser. Terapeuter fungerer som gode samtalepartnere, lyttere, medmennesker, og berøring er enormt viktig for dem som sliter med muskel og skjelett plager, depresjoner, angst og uro. Mange av disse har ulike årsaker til at de ikke får hjelp under offentlige eller ønsker selv å bruke KAM.
 • Vi spør som så mange andre høringssvar; har det offentlige helsevesenet kapasitet til å overta alle disse mennesker?
 • Ønsker de folkevalgte å straffe mennesker i Norge med økte avgifter på behandling de selv ønsker? Vi må minne om at det er voksne mennesker som betaler ut av egen lomme for å holde seg friske både fysisk og psykisk. Vi ser dette forslaget som lite gjennomtenkt, og kan medføre alvorlige følger for pasientsikkerheten og kompetanseutviklingen. Vi krever lenger høringsfrist som gir mulighet til å involvere alle aktører på en forsvarlig måte. Vi kan ikke se at dette er ivaretatt.
 • Høringsnotatet har en svært uheldig sammenslåing av to helt ulike fagfelt, og virker demed useriøst. Helse og forebygging, mot skjønnhet og velvære. Til deres info: Kosmetisk kirurgi og behandling, - har ikke noe med komplementær medisin å gjøre.
 • Her ser det ut som om enkelte politikere ikke har god nok kompetanse innen vårt felt, noe vi ikke kan forvente. Men vi forventer nå at politikerene innhenter tilstrekkelig informasjon om våre ulike fag. Og tiden som er gitt oss er en alvorlig sak i seg selv, er noen ute etter bransjen? Det må ikke glemmes at mange som utøver KAM er hardtarbeidende og seriøse utøvere.

 • Sosial- og helsedirektoratet har i brev 08.11.2007 til Helse- og omsorgsdepartementet sier; hvis registerordningen ikke blir knyttet til fagkrav og mva-fritak, bør hele ordningen vurderes avviklet, og videre at: «Felles krav i VEKS- og MED-fag er den eneste farbare veien dersom myndighetene ønsker å styrke pasientsikkerheten.»
 • En million av Norges befolkning bruker alternativ behandling (iflg. SSB og NAFKAM), alternativ behandling må tas på alvor.
 • De folkevalgte bør tilrettelegge forholdene for utvikling og samarbeide med de seriøse fagorganisasjonene som feks Norges Massasjeforbund.
 • Det kreves at WHOs anbefalinger opp mot KOM utredes tilstrekkelig. Her har vi nå et eksempel på at Norge er på vei i helt motsatt retning av WHOs anbefaling om videreutvikling av de naturmedisinske behandlingstradisjonene hos medlemslandene.

Konklusjon

Vi imøtekommer en grundig og god gjennomgang av saken og at den behandles ut fra disse perspektivene. Høringssvar fra mange andre i bransjen må tas med, og på alvor. En innføring av MVA på Komplementær alternativ medisin kan ha usedvanlig store konsekvenser i samfunnet og virker ikke godt nok vurdert opp mot de bl.a. de helse- og samfunnsøkonomiske konsekvenser det kan medføre.

Massasjeforbundet (NMF) ønsker også sammen med oss på Axelsons Institute å ha en medisinsk kompetanseheving for Massasjefaget, med et mål om en BA i Klassisk massasje. Det er flere andre organisasjoner som også jobber for kompetanseheving og hele tiden søker mer kunnskap innen medisin.

Axelsons Institute mener at det er en svært dårlig idé å innføre MVA på Komplementær alternativ medisin (KAM), uten å se nærmere på saken med et godt sammensatt utvalg som ser på endring av registerforskriften. Hva er et forsvarlig kompetansenivå med hensyn til pasientsikkerhet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell for å beholde mva-fritak og tittelen Registrert terapeut. Vi ønsker å bidra faglig med kvalitetssikring og kompetanseheving av vårt fag med en god registerordning som gir trygghet for klienter og terapeuter i vårt felt. Vi bør jobbe sammen for et bedre, tryggere, sterkere og friskere Norge.

Mvh

Axelsons Institute AS

Niclas Skärström, Daglig leder

Sissel M Thoen, Hovedlærer, klassisk massasje

Yvonne Maria Sjem, Administrativ leder