Høringssvar fra Norske Kvantemedisinere

Dato: 02.08.2020

Norske Kvantemedisinere Oslo 2. august 2020

V/styreleder Sondre Fagerberg

Gydas vei 16

0363 Oslo

Til Finansdepartementet

Svar til høringsnotat saksnr 19/2280 Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

1. Norske Kvantemedisinere (NKM) synes det er urimelig og uforsvarlig å sende ut et høringsnotat med kun 6 ukers høringsfrist, som er satt til 3. august 2020. Dette er midt i avvikling av fellesferien i Norge.

2. NKM ser ingen fordeler for pasientene ved å øke prisen med inntil 25% på en helsetjeneste. De pasientene som velger alternativ behandling blir i realiteten straffet med en kostnadsøkning. Det er to forhold som NKM mener påpeker urimeligheten i dette:

· Pasientene betaler behandlingen selv, og belaster ikke det offentlige helsebudsjettet med sine behov/valg av behandling

· Pasientene frigjør behandlingskapasitet i det offentlige behandlingstilbudet ved å velge alternativ behandling

Utover overnevnte punkter ønsker NKM å stille spørsmål ved uttalelsen fra helsemyndighetene om «å iverksette tiltak for å unngå at formålet med registerordningen svekkes». Kravene som stilles for å bli registrert er blant annet at man er medlem av en godkjent utøverorganisasjon som:

· Stiller faglige krav til medlemmene

· Krever at medlemmet forplikter seg til å drive forsvarlig

· Har yrkesetiske regler

· Har ansvarsforsikring

· Har regler om klagerett for pasientene

· Har mulighet for utelukkelse av medlemmer

Er ikke disse kriteriene nettopp laget for å sikre at de som er MVA fritatt er seriøse aktører?

Hvilken svekkelse av ordningen er det helsemyndighetene ser for seg?

Hva defineres som en useriøs aktør, hvilken definisjon brukes til å avgjøre om en aktør er useriøs i sin virksomhet?

Hvilke interesser er det som ivaretas ved å innføre eventuell MVA på alternativ behandling?

Forslaget om fjerning av MVA-fritaket på alternative helsetjenester, påpeker heller at en forbedring, og bedre tilrettelegging av dagens ordning bør sees opp mot et helhetsperspektiv:

- NAFKAM oppgir at 63% av brukerne av alternative helsetjenester opplevde en forbedring av sin helsesituasjon.

- I et allerede overbelastet helsevesen (ventelister og behandlingskø), blir blant annet muskel- og skjelett-plager en kilde til store samfunnsmessige kostnader, og derfor bør alternativ behandling sees på som en ressurstilbyder på lik linje med det offentlige helsevesenet.

- WHO sier i sin «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» at komplementære tilbud til skolemedisinsk behandling er en menneskerett, og at flere skal få en rettferdig tilgang med refusjonsordninger og bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet. Høringsnotatet bærer preg av det motsatte av denne intensjonen.

Med hilsen

For Norske Kvantemedisinere

Sondre Fagerberg

Styreleder NKM