Høringssvar fra Folkeaksjon for Alternativ Behandling

Dato: 02.08.2020

Folkeaksjon for Alternativ Behandling
10.767 mennesker som har skrevet under (pr.02.08.2020)

https://folkeaksjon-ab.no/
Høringsuttalelse
Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Hovedsynet er at man ikke skal betale moms i tillegg, når man allerede tar kostnaden for å gjøre noe med helsa si, ved å oppsøke alternativ behandling.

Folkeaksjon for Alternativ Behandling er en underskriftsaksjon. Målet er at komplementær og alternativ behandling blir bedre tilgjengelig og integrert i et helhetlig helsetilbud. Ett av punktene i Folkeaksjonen omhandler MOMS. I denne uttalelsen vil vi kun svare angående alternativ behandling (dvs. ikke kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling).

Folkeaksjonen ble opprettet på bakgrunn av en skjevhet i tilgjengelighet av behandlingstilbud. Aksjonen er et idealistisk engasjement og pr. 2. august 2020 har Folkeaksjon for Alternativ Behandling 10.767 underskrifter.


Alternativ og komplementær behandling bør være mulig å få for dem som ønsker det, for å ivareta helse og livskvalitet.
Dette må tas hensyn til i et helsetilbud som skal tilfredsstille folkets behov og pasientmakt.

”Etter departementets vurdering er det ikke særlige grunner til å unnta alternativ behandling fra avgiftsplikten”, heter det i Høringsnotatet.

Denne vurderingen bestrides på det sterkeste, da et bredt behandlingstilbud er et viktig bidrag i folkehelsen. De aller fleste som oppsøker komplementær og alternativ behandling har først oppsøkt lege, uten å få tilstrekkelig hjelp, ifølge norsk forskning.
Ref. Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge
https://behandler.no/folkehelse/dette-vet-vi-om-bruk-av-komplementaer-behandling-i-norge/


Pasienten betaler selv for å ivareta egen helse. Det er galt å betale moms når man forsøker å bli frisk. Vi krever momsfritak for all alternativ behandling”.

De som oppsøker komplementær og alternativ behandling betaler allerede selv for behandlingen. En tilleggsavgift på 25 % vil gjøre det for dyrt, for en stor del brukere, som allerede har økonomiske utfordringer pga helseproblemer.

En kostnadsøkning kan faktisk føre til og dårligere helse og livskvalitet, lengre sykefravær og flere sykemeldinger!

De som bruker andre behandlingsmetoder enn kun de konvensjonelle, lever lenger og de koster samfunnet mindre, viser det seg.> Om rapporten «Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer.»

Rapport fra konferanse i Europaparlamentet:
Alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer. Nå kreves det handling
.
>
Alternativ og komplementær behandling er verdifullt for Europa


Norge var godt representert da komplementær og alternativ behandling sto på agendaen i EU, med en rapport fra CAMbrella prosjektet.
>
EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

WHO foreslår i en rapport at alternativ behandling bør bli mer tilgjengelig.> Om rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»

Alternativ behandling bidrar til bedre helse og livskvalitet. Derfor er det viktig å ivareta og utbedre rettighetene til dem som ønsker å bruke alternative behandlingsmetoder. Sørge for tilgjengelighet for alle som ønsker å benytte seg av en eller flere av de erfaringsmessig virkningsfulle metodene som finnes.

Kjære politikere og beslutningstakereVi er mange som bruker komplementær og alternativ behandling for å ivareta helse og livskvalitet. Ikke ta fra oss den muligheten!
La oss beholde momsfritaket!

På vegne av Folkeaksjon for Alternativ behandling, 10.767 underskrifter

Bertil Berg-Olsen


Folkeaksjon for Alternativ behandling

Vedlegg