Høringssvar fra Multippel Skleroseforbundet i Norge

Dato: 03.08.2020

Fra Multippel Skleroseforbundet i Norge (MS-forbundet)

Svar på høring om:

Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

I Norge er det ca. 12.000 personer med diagnosen MS. Hvert år får 500 -550 personer MS. De fleste er mellom 20 og 30 år. MS-forbundet har 9000 medlemmer

MS-forbundet arbeider for at alle med MS skal få best mulig behandling, både for å bremse sykdommen og for lindre de mange symptomene som følger med diagnosen. Sykdommen er komplisert og arter seg meget forskjellig for den enkelte. Dette fører til at mange benytter alternativ behandling, som den enkelte finner fungerer bra.

Undersøkelse gjennomført av MS-forbundet i Norge og Danmark viser at mange benytter alternativ behandling.

Innføring av merverdiavgift for alternativ behandling

MS-forbundet vil peke på at det er kostbart å ha kroniske sykdommer. Kostnadene forsterkes når man må benytte alternativ behandling som betales 100% av pasienten.

Kompetansetjenesten for MS er det gjort studier som viste at MS-pasientene og deres familier ble påført betydelige ekstra kostnader, i gjennomsnitt kr. 96.000 per år. Til det økonomiske bildet hører at mer enn 50 % av personene med MS er uføre og dermed har lav inntekt.

Som nevnte ovenfor er det i vår pasientgruppe mange som benyttes alternativ behandling og vi vet at det er stor variasjon i hvilken behandling den enkelte finner god nytte.

MS-forbundet er derfor sterkt imot å innføre merverdiavgift på all alternativ behandling og dermed påføre mange kroniske pasienter betydelige ekstra kostnader.

Det er et meget stort spenn i hvilke typer behandlinger som i dag benevnes som alternativ behandling. Dersom det skal legges mva. på alternativ behandling, må det gjennomføres en større utredning for å kunne skille hvilke behandlinger som skal kvalifisere til fritak for merverdiavgift og hvilke som skal pålegges merverdiavgift.

Alternativt kan det gjøres et skille mellom de behandlingene som gis av autorisert helsepersonell og ikke autorisert helsepersonell.

Autorisasjon av yrkesgrupper innen alternativ medisin som helsepersonell

MS-forbundet er kjent med at både naprapater og osteopater over lengre tid har søkt om autorisasjon som helsepersonell. Autorisasjon av disse yrkesgruppene sikrer pasientene kvalitet og gir trygghet for den behandling som blir gitt.

Begge yrkesgruppene har fireårig utdannelse og har vitenskapelig dokumentasjon for effekt av behandlingen.

Ved å innføre autorisasjon kan myndighetene stille krav til utdannelsens innhold og kvalitet og føre kontroll og tilsyn med den enkeltes praksis.

MS-forbundet mener at prosessene med disse godkjennelsene bør intensiveres og raskt avklares.

MS-forbundet vil oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet til å vurdere om det er andre yrkesgrupper innen alternativ behandling som bør autoriseres som helsepersonell.

MS-forbundet har ikke tatt stilling til høringens omtale av kosmetisk behandling og kirurgi.