Høringssvar fra Massører i NMF Skolby/Glette/Sandberg

Dato: 03.08.2020

Massørene

Petter Skolby

Inger Malene Glette

Björn Sandberg

Medlemmer Norges Massasjeforbund

Høringssvar Sak 19/2280

«Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og behandling.»

Vi er 3 massører organisert i Norges Massasjeforbund.

Vi vil gjerne adressere noen svakheter i dette forslaget.

Alternativ behandling/medisin blir heretter omtalt som det det blir kalt internasjonalt og som det også heter i navnet til NAFKAM, nemlig KAM, Komplementær alternativ medisin.

Først.

At dette kommer midt på sommeren og med så kort høringsfrist er ikke akseptabelt. I tillegg kommer det midt i koronakrisen hvor folk allerede ligger økonomisk nede. Vår bransje har vært svært hardt rammet med næringsforbund. Uansett hva man måtte mene så har dette enorme økonomiske konsekvenser for folk og bør tas hensyn til.

Videre så bør dette ikke blandes sammen med kosmetisk kirurgi og behandling som ikke har noe med komplementær medisin å gjøre.

Penger

Det snakkes om 400 millioner i tapte mva inntekter.

Dette er ikke en reel sum da svært mange terapeuter vil gå under med et prispåslag på 25%, alternativt en tilsvarende prisreduksjon. Om folk ikke oppsøker vår behandling grunnet påslaget, eller om vi tar tapet er det samme. Dette er ikke et motargument i seg selv, men når pengebeløpet skyves foran som en del av argumentasjonen for fjerning av fritaket så må man se på realiteten i hva som evt. staten får inn i tapt mva.

Videre så vil alle de som oppsøker alternativ behandling som nå ikke lenger har råd til det bli nødt til å henvende seg til det etablerte helsevesenet og belaste det tilsvarende. Alternativt oppsøker de ikke behandling i det hele tatt og får dårligere helse eller møter helsevesenet på et senere tidspunkt i mye dårligere forfatning og med økte samfunnskostnader som resultat.

I denne anledning er det meningsløst å diskutere hva som evt. fungerer av behandling all den tid bransjen nå en gang er der og har en stor pasient-gruppe med kunder som er fornøyde og mår bra. Placebo eller ikke, 20% av befolkningen bruker KAM. Det er om lag 1 milljon mennesker. Hvis bare 1/5 av disse skulle belaste det offentlige helsevesenet istedenfor så vil dette fort bli et negativt regnestykke.

«Alternative» ikke en enhetlig masse.

Det s.k. alternative feltet (KAM) er en størrelse som i Norge er definert ut ifra om du regnes som helsepersonell eller ikke. Det er ikke nødvendigvis definert ut ifra innholdet i den enkelte terapiform.

Dette er svært problematisk da alle blir dratt over den berømte kammen.

At alle ikke kan bli/trenger å være helsepersonell er helt greit, men at det ikke blir gjort noen forskjell mellom en Naprapat eller en massør og de mer esoteriske behandlingsformene er direkte kunnskapsløst. Man bør kunne kreve at våre folkevalgte har satt seg bedre inn i materien enn slik det fremstår per i dag. Hvis man reiser over grensen til Sverige, et land vi liker å sammenligne oss med, (bortsett fra i disse dager), så møter man en Naprapat som helsepersonell. Reiser man til Danmark får man møte en autorisert Osteopat, samme i England samt fritak for mva. Leter man videre i verden så finner man lignende autorisasjoner for en rekke KAM-terapeuter.

At alle land ikke er like er helt greit, at man kommer frem til litt forskjellige slutninger er også helt i orden. Men, når nå alle terapiformer har blitt sauset sammen i alternativregisteret, som er blitt påtvunget oss, så har det tydeligvis gitt et inntrykk hos enkelte politiker at vi alle er det samme. Dette er et etter vårt syn ganske slett arbeid.

Helsevesenet skal være solid, til å stole på og tjene samfunnet. Dette er imidlertid folks levebrød og det skal våre folkevalgte ikke ta lett på. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv så er dette så og si 100% gründerbedrifter der folk har skapt sin egen arbeidsplass. Det er også et levebrød i helsens tjeneste uansett om mange vil få det til å fremstå som om man har valgt et yrke kun for å lure f.eks. kreftpasienter til å tro seg friske med noe vidundermiddel.

Som massører med en solid utdannelse ift. til det vi driver med vil vi ha oss frabedt det stemplet. At politikerne ikke differensierer mellom alle s.k. alternative behandlingsformer er rett og slett ikke akseptabelt.

Det er vårt inntrykk man ønsker å «ta» den s.k. alternativbransjen. Da må man ta de useriøse, ikke de som driver med mye av det samme som det etablerte helsevesenet. Her vil vi referere til Kreftforeningens svar hvor de ikke er så opptatt av mva. De vil ta de useriøse. Gjør det!

Kollegaer i den virkelige verden.

Hvis man tar en tur i de gule sider og slår på klinikker for muskel/skjelettbehandling så er det vanskelig å finne en klinikk der ute som ikke inneholder i hvert fall to-tre av disse yrkesgruppene på tvers av denne «kunstige grensen» mellom KAM og helsepersonell.

Fysio/manuellterapeuter, Kiropraktorer, Massører og Osteopater med flere i skjønn forening med den største respekt for hverandre. Spesielt Kiropraktorer har svært ofte massører på sine klinikker eller omvendt. De største klinikkene ser ut som et kart over alle disse behandlingsformene med alt fra leger til Rosenterapeuter. Er dette hykleri? Er det mammon som får råde fordi man ser at en massør trekker inn like mye penger som en fysioterapeut eller kiropraktor? Vil man dekke et marked mot bedre viten? Det får andre svare på, men vi vil gjerne tro på at vi utfyller hverandre positivt og at klinikkene som server folk i deres hverdag ser behovet av alle disse yrkesgruppene. Dette samarbeidet fungerer utmerket hvor alle har sin plass og gjensidig respekt for den enkeltes fagkunnskap og ferdigheter. La oss ta den respekten videre inn i systemet.

Intensjoner og faktiske resultat.

Høringsforslaget sier at økonomisk nøytralitet er svært viktig. Dette argumentet kan fort snus på og tas til inntekt for at helsetjenester generelt, også KAM, bør være fritatt for mva.

Dette styrkes videre av en dom i Nederlandsk høyesterett hvor EU går imot innførelse av mva på KAM fordi det er i strid mot EU-reglene om økonomisk nøytralitet. Dette vil også åpne for mulig rettsprosess i Norge skulle fritaket bli borte.

Registeret

Man har hatt en intensjon med registeret om å skape et overblikk over feltet. Det har ikke helt fungert etter intensjonen. Da velger man å fjerne den eneste «gulroten» man har lagt inn i systemet. Man anklager indirekte folk for at de er nærmest useriøse fordi de kun har meldt seg inn fordi de får mva-fritak. Hvilke andre grunner skulle det være? Registeret inneholder intet annet av verdi så lenge det ikke finnes noen plikter eller rettigheter knyttet til det. Lover og regler er der uansett. Den seriøse delen av bransjen har skreket om fagkrav i årevis. NAFKAM har sagt det samme. Nå velger man altså å svare med dette.

· Den økonomiske gevinsten vil utebli med et mva-påslag. Det burde de aller enkleste

analysene av økonomien i dette feltet vise.

· Videre vil mva svekke ordningen og fjerne incentivet til å stå i registeret og dermed det å være medlem av en organisasjon i det hele tatt.

· Organisasjonene som forvalter det enkelte fagfelt vil miste sitt grep og hele KAM-feltet risikerer å kollapse med en rekke negative resultater.

· Etiske regler vil ikke bli opprettholdt og det vil være lite tilsyn med terapeuter generelt.

· Fagkrav til den enkelte terapeut vil bli utvannet og standarden vil synke.

· Utdanningsinstitusjonene vil ikke ha ytre krav fra uavhengige organisasjoner. Noe som risikerer å gi kortere mer lukrative utdanninger som resultat.

· Det vil bli generelt vanskeligere å fungere som terapeut da organisasjonene ikke vil ha den samme styrken og påvirkningskraften. Dette gjelder også rene arbeidsbetingelser som arbeidsavtaler og prissetting mm. Ren Fagpolitikk.

Hvis man isteden innfører fagkrav til registerordningen som flere organisasjoner inkl NAKAM og vårt eget forbund foreslår vil man oppnå større pasientsikkerhet siden de organiserte vil ha høyere kunnskap og et garantert minstenivå. Man vil luke ut de som da ikke ønsker å heve sin kompetanse og er uegnet. Man vil få en lettere kommunikasjon mellom Helsevesen og KAM-feltet med felles språk og klinisk forståelse.

Sterke organisasjoner og sammenslutninger vil sørge for større sannsynlighet for at midler til forskning vil bli kanalisert til områder hvor det er forsket lite. Noe som igjen vil styrke pasientsikkerheten og føre til ny/forbedret kunnskap.

Massasjeforbundet i vårt tilfelle har nedlagt et betydelig arbeid og økonomiske resurser på kompetanseheving for massasjeyrket hvor vi har et langtidsmål om en BA i massasje. Det er flere andre organisasjoner som også jobber for kompetanseheving og hele tiden søker mer kunnskap. Det ironiske i dette er at det til en svært stor del dreier seg om rent medisinskfaglig kunnskap for å underbygge vårt håndverk.

La oss få bidra med det vi kan, fortsette å bygge vårt fag innenfor trygge rammer med en god registerordning som gir trygghet for folk.

Med vennlig hilsen

Petter Skolby Inger Malene Glette Björn Sandberg

Massør/Massasjeterapeut Massør/Massasjeterapeut Massør/Massasjeterapeut