Høringssvar fra Bekhterev Norge

Dato: 03.08.2020

Høring- Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Det vises til høringsnotat av 22. juni med høringsfrist 3. august 2020 med invitasjon til å komme med innspill til ovenstående utkast til lovendring.

Bekhterev Norge er en interesseorganisasjon for mennesker med Bekhterevs sykdom og beslektede sykdommer. Det er ca. 1% av befolkningen med sykdommen.

Bekhterev Norge er positive til at det foreslås at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling foreslås tillagt merverdiavgift. Vi er usikre på om hele grupperingen som nå går inn under begrepet alternativ behandling bør ilegges momsplikt. Her mener vi dette bør utredes nærmere.

Bekhterev Norge opplever det uforståelig at osteopater og naprapater fortsatt ikke har autorisasjon i Norge. Etter det vi forstår så er det i Norge ikke autorisert noen nye grupper av helsepersonell på lang tid. Vi mener det er på tide at nye grupper av helsepersonell som naprapater og osteopater godkjennes i norsk helsevesen og nå får autorisasjon. Disse behandlerne er viktig helsepersonell for mennesker med Bekhterevs sykdom og mange oppnår gode effekt av denne behandlingen.

Norske osteopater har fire års NOKUT-akkreditert fulltidsutdanning, eller tilsvarende, og høy faglig spesialisering innen fagfeltet, behandling og forebygging av sykdomsutviklingen. Osteopater følger kunnskapsbasert praksis i sin håndtering av pasienter. Osteopatene er autorisert som helsepersonell i en rekke land i Europa, blant annet i våre naboland Danmark, Finland og lsland. Et enstemmig Nordisk Råd oppfordret for kort tid siden Norge til å gi osteopatene autorisasjon.

Når det gjelder naprapater så har de også en 4-årig høyskoleutdanning. Naprapater er autoriserte både i Sverige og Finland. Naprapater er i dag en stor gruppe innen avansert manuellmedisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det rundt 500 naprapater i Norge, De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser at naprapatbehandling har svært god effekt. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved lnstitutet for Miljømedicin på Karolinska lnstitutet i Sverige.

Bekhterev Norge ber om at det fortsatt blir fritak for mva for fagutdannede behandlere som utfører helsefremmende og forebyggende behandlinger med det formål å forebygge eller behandle «sykdom, skade eller lyte». Det bør skilles mellom disse og behandling som kun går på skjønnhetsfremmende tiltak og lignende som ikke er medisinsk begrunnet.

Bekhterev Norge mener at Registeret for utøvere av alternativ behandling bør evalueres og gjennomgås grundig Det vil bidra til å ivareta pasientsikkerhet og forbrukerhensyn.

Vi beklager kort frist i det dette sendes ut i ferien.

Vennlig hilsen

Odd Mikkelsen

Forbundsleder

Bekhterev Norge

Vedlegg