Høringssvar fra Sirius Naturterapeutisk skole AS, org nr 998 407 109

Dato: 02.08.2020

Hei,

Sirius Naturterapeutisk skole AS , org 998 407 109, har i samarbeid med NNH utarbeidet 4 stk bransjegodkjente utdanninger innen Komplementær Alternativ Medisin (KAM). Sirius ble grunnlagt i 1998.
NNH er som fagorganisasjon underlagt lov om alternativ behandling, De fleste studenter som gennomfrer et KAM- studium på Sirius velger et terapeutmedlemskap hos NNH samt videre registrering i Brønnøysund. Det er tragisk for hele sektoren at registeret ikke fungerer etter hensikten, blant annet å understreke den store forskjellen på seriøse og ikke seriøse utøvere.

Vi mener at høringssvaret mangler en grundig og helhetlig utredning av konsekvensene ved å innføre mva -plikt på behandling hos seriøse utøvere av KAM.
Seriøse naturterapeuter fra Sirius har 2 år utdanning inkludert Grunnmedisin (anatomi &fysiologi, patologi, mikrobiologi og førstehjelp) på faglig nivå med Høyskoler og Universitet. Gjennomføres mva-plikten vil dette alvorlig svekke mulighetene for mange mennesker å anvende et medikamentfritt alternativ til skolemedisin.
SSB, NAFKAM viser at i Norge er det mer enn 1 million mennesker pr år som benytter seg av KAM og lindrende / forebyggende behandling av f.eks muskel - og skjelettlidelser, som igjen medvirer uten tvil til at helsekøene i dette landet er overkommelige. At så mange mennesker velger å bruke alternativ behandling tilsier at Norske myndigheter må ta denne behandlngsformen - og sektor på alvor.
Veien frem må være å tydeliggjøre for brukerne av KAM at det finnes et øvre sjikt av velutdannede og seriøse naturterapeuter som kan tilby trygge og sikre tjenester - og de bør stå i et register hvor de ikke blir pålagt mva. Norkse myndigheter må legge til rette gode rammer for at de enkelte skoler og organisasjoner kan fortsette arbeidet med å videreutvikle og profesjonalisere bransjen.

Med vennlig hilsen
Stine Røthing
Rektor
Sirius Naturterapeutisk skole

Vedlegg