Høringssvar fra Norsk Homøopatisk Pasientforening

Dato: 26.07.2020

Norsk Homøopatisk Pasientforening Postboks 412 7404 Trondheim

Høringssvar

Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Styret i Norsk Homøopatisk Pasientforening har følgende kommentarer til forslaget. Hovedvekten er lagt på pasienters behov for og ønske om homeopatisk behandling og tilgang til dette.

Kort om Norsk Homøopatisk Pasientforening

NHPF er en landsdekkende forening som ble stiftet i 1951. Medlemmene er personer som anerkjenner og støtter homeopati som behandlingsform. Homeopati er komplementær til den vanlige medisinen. NHPF arbeider for å støtte homeopatiens posisjon og tilgjengelighet i Norge. Foreningen utgir Homøopatisk Tidsskrift tre ganger i året, som inneholder artikler om homeopati, pasienthistorier, og mye annet helserelatert stoff.

Norsk Homøopatisk Pasientforening er den eldste pasientforeningen i Europa, og er medlem av EFHPA (http://www.efhpa.eu), som er en forening av Pasientforeninger i Europa. EFHPA samarbeider med og er fullt ut akseptert av ECH (http://homeopathyeurope.org/), en europeisk forening av leger som har homeopati som tilleggsutdanning (universitetsfag) og som bruker homeopati i sin legepraksis.

Kort om homeopati

Vi viser til Nafkams sider om homeopati. Homeopati er den nest mest brukte behandlingsformen i verden etter konvensjonell medisin. Det skyldes at mange tusen leger rundt om i verden bruker homeopati i sin praksis. Metoden er svært utbredt i mange land, bl.a i Sveits hvor det er innlemmet i det offentlige helsetilbudet.

Homeopati er et reelt alternativ ved akutte og kroniske sykdommer og kan ofte erstatte bruken av antibiotika. Det er et aktuelt supplement til konvensjonell behandling. Homeopati styrker immunforsvaret og øker derved motstandskraften mot infeksjoner. Folk oppsøker homeopater for et bredt utvalg av plager. Ved mange av disse har konvensjonell behandling ingenting å tilby.

Homeopati er kostnadseffektivt og derfor lønnsomt for både individ og samfunn. Stadig flere forskningsstudier viser positiv effekt av homeopati.

Innledning

NHPF er kritisk til forslaget om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Vi er spesielt opptatt av de konsekvensene dette vil få for pasienter som har behov for å benytte alternativ behandling mot sine lidelser. En betydelig del av de som benytter seg av alternativ behandling gjør dette fordi de opplever at de ikke får den hjelpen de trenger innen det offentlige helsevesenet. Andre ønsker en annen tilnærming etter å ha opplevd uønskede bivirkninger av reseptbelagte medisiner, som kun demper symptomer, men ikke kurerer. Pasienter som benytter både offentlig helsevesen og alternative behandlere har i årevis ytret ønske om et samarbeid mellom «partene». Dessverre legges det i stedet opp til polarisering og splittelse mellom den konvensjonelle medisinen og alternativ medisin. Dette er til stor ulempe for pasientene. Konvensjonell behandling hjelper dessverre ikke alle som er syke. Derfor er det viktig at det til enhver tid finnes andre behandlingstilbud, som komplementær og alternativ medisin.

Konsekvenser ved å legge merverdiavgift på alternativ behandling.

Departementet legger opp til at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2021. Endringene antas i så fall å øke merverdiavgiftsinntektene med om lag 400 mill. kroner påløpt og 330 mill. kroner bokført i 2021. Forslagene vil innebære at denne type tjenester blir noe dyrere for brukere av slike tjenester, som igjen vil kunne innebære konsekvenser for tilbydere av slike tjenester ved redusert etterspørsel som følge av høyere priser. Forslagene antas ikke å ha vesentlig økonomiske og administrative konsekvenser for Skatteetaten.

Inntjeningen må veies opp mot ulempene dette skaper for pasienter og terapeuter. Det blir betydelig dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos homeopat, kiropraktor, akupunktør, fotterapeut og andre alternative terapeuter.

Vi mener det er helt feil å fjerne momsfritaket, da konsekvensene vil bli at mange ikke kan ta seg råd til disse tjenestene, og derved øker belastningen på et allerede overbelastet helsevesen, hvor ventetiden hos fastlegene ofte er lang. En stor del av de som søker hjelp fra alternativ medisin har sammensatte og kroniske plager. De kan ha behov for en lengre samtale om sine problemer enn det en fastlege har kapasitet til å avsette. Mange av brukerne er pensjonister eller uføretrygdede og har allerede en stram økonomi. Det er disse som vil bli hardest rammet av at disse tjenestene blir momsbelagt. En stor del av brukerne av alternativ medisin ønsker en helhetlig tilnærming til sin helse, og ønsker å gjøre positive valg som har langsiktig effekt. Svært mange er opptatt av å få behandling uten bivirkinger! Alternativ behandling stimulerer kroppens egne helbredende krefter, delvis via immunforsvaret, og forebygger derved sykdom. Defor er det også viktig å holde oppe grunnlaget for at naturterapeuter skal ha et yrke å leve av.

Hvis forslaget om å legge merverdiavgift på alternativ behandling blir vedtatt, påføres syke mennesker merutgifter for å få hjelp som de ikke får fra helsevesenet. Dette kan påføre mange mennesker en betydelig redusert livskvalitet, legger sten til byrden og vil medføre at mange ikke lenger kan ta seg råd til denne hjelpen.

Individets rett til å bestemme over egen helse

Et strengt regelverk finnes allerede for å beskytte forbrukere mot ulovlige og farlige legemidler, samt å sikre at reseptbelagte legemidler brukes under oppfølging av helsepersonell. Potenserte homeopatiske legemidler har ingen kjente bivirkninger.

Pasienter skal kunne bestemme over sin egen helse og velge den behandlingsmetoden de har tro på og positiv erfaring med. Syke mennesker har varierende behov for behandling. Derfor er det viktig at det finnes seriøse terapeuter med alternativ utdanning. De fyller ofte det hullet som legene ikke greier å fylle. I et fritt land som Norge må vi kunne forvente at det offentlige legger til rette for muligheten til å få annen behandling - uten for store omkostninger.

De fleste som benytter seg av alternativ behandling tar et aktivt ansvar for egen helse. De finner ut hva slags behandling som kan være best for dem og velger denne. Det er også trolig at flere av disse pasientene ikke benytter seg av skolemedisin i samme utstrekning som andre. Med andre ord sparer disse personene sannsynligvis helsevesenet for store utgifter, og burde heller premieres enn straffes med økte utgifter til nødvendig behandling. Dette synes å være en lite hensiktsmessig politisk strategi. Sykehuskøene er allerede lange, og utgiftene i helsevesenet øker år for år.

Det er dessverre et faktum at komplementær og alternativ medisin motarbeides fra mange hold. Usanne påstander og negativ omtale slipper til i media, mens bransjen nektes å vise til studier som dokumenterer effekt. Det er betenkelig at en økt monopolisering av helsetjenester skal tilstrebes. Det norske folk, som til syvende og sist skal betale for disse tjenestene, bør selv kunne få velge. Å legge merverdiavgift på tjenester innen alternativ medisin vil frata mange denne muligheten!

I NHPF mistenker vi at noe av motivet med merverdiavgiften er å redusere eller fjerne konkurransen som alternativ medisin utgjør. Vi ser ikke bort fra at det er lobbyvirksomhet fra legemiddelindustrien som pusher på. Det er ikke lenge siden et forslag om fjerning av momsfritaket sist ble fremmet (2018). Det ble nedstemt, til stor glede for svært mange i dette landet. Hvorfor fremmes det igjen nå?

Legges merverdiavgift på disse tjenestene, betyr det at verken folk som arbeider i departementet eller politikerne forstår hvordan vanlige norske borgere/pasienter tenker. De ønsker og krever muligheten til selv å velge terapiform, og de ønsker at det ikke skal «koste skjorta». Legene har en solid plass i helsesystemet, og folk flest har tillit til dem. Men de ønsker samarbeid mellom terapeuter av alle slag, og større åpenhet og respekt, slik at de trygt kan fortelle legen at de også benytter alternativ behandling.

WHO har en strategiplan for å gjøre alternativ medisin mere tilgjengelig innen sine medlemsland, bl.a. Norge. WHO mener at komplementær og alternativ medisin er et viktig tilbud for at alle skal få tilgang til god medisinsk behandling. Dette bør være en rettighet for alle mennesker! Politikerne våre bør være sitt ansvar bevisst og sørge for det. Alternativet er mer bruk av antibiotika og kjemisk medisin, med de konsekvenser det har på helse og miljø.

For WHO er det naturlig at disse ulike formene eksisterer side ved side, noe som kommer til uttrykk i strategiplanen WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023. I rapporten står det blant annet (side 7): «Mange land anerkjenner nå behovet for å utvikle en sammenhengende og integrert tilnærming til helsevesenet som gjør det mulig for myndigheter, helsepersonell og ikke minst brukerne av helsetjenestene å få tilgang til tradisjonell og komplementær medisin på en trygg, respektfull, kostnadseffektiv og effektiv måte.»

Alternativ-terapeuter bruker mye lenger tid på den enkelte pasient enn legene gjør. De ser i større grad på pasientens totale situasjon, og gir råd ut fra dette. Det medfører ofte at pasienten tar større ansvar for eget liv og egen helse. Mange legger om livsstilen, blir inspirert til å trene, spise bedre, prioritere mer tid med dem man er glad i, meditere osv. – uten å oppta plass på diverse kostbare behandlingssteder. Det drives mao godt forebyggende helsearbeid!

Mye penger kunne vært spart, og det tradisjonelle helsevesen kunne ha blitt mye mer effektivt og økonomisk, hvis man valgte å utnytte de enorme ressursene bedre. Man kunne ha bygd opp et samarbeid, et helhetlig helsevesen. I flere andre europeiske land har man veldig god erfaring med dette. Det finnes altså mange gode grunner til å følge WHOs anbefalinger og satse mer på komplementær medisin, også i Norge.

Konklusjon

Momsfritaket bør ikke fjernes. Dette er ikke i tråd med hva folk ønsker, og det vil påføre merkostnader og press på et allerede overbelastet helsevesen. Ingen i samfunnet tjener på det. Totalt sett mener vi at økte inntekter til staten ved merverdiavgift på naturmedisinske tjenester ikke vil oppveie for de økte utgiftene vedtaket vil medføre.

Taperne blir de mange kronisk syke som ikke får den hjelpen de trenger innen det offentlige helsetilbudet. Mange sliter allerede med dårlig økonomi, og må bekoste denne behandlingen uten refusjon. Mange seriøse naturterapeuter vil miste grunnlaget for sin praksis og slutte det gode arbeidet de gjør. I Sveits har alternativ medisin blitt innlemmet i det offentlige helsetilbudet, etter en flerårig studie som viste at slik behandling var effektivt og i tillegg kostnadseffektivt for samfunnet.

Et nylig utgitt manifest sier veldig mye om homeopati som både selvstendig og komplementær behandlingsform.

Manifestet er utgitt fav European Committee for Homeopathy (ECH) og European Federation of Homeopathic Patients Associations (EFHPA). ECH er foreningen av lege-homeopater i Europa, og EFHPA er foreningen av pasientforeninger i Europa.

https://homeopathyeurope.org/healthier-europe-with-homeopathy/

http://www.efhpa.eu/

Homeopati: en løsning for store helseproblemer i EU.

Bidrar til å redusere behovet for antibiotika i helsevesenet, og reduserer dermed problemet med antimikrobiell resistens.

Øker livskvaliteten og reduserer alvorlighetsgraden av plager hos pasienter med kronisk sykdom, når de er integrert i helsevesenet.

Kan redusere bruken av langvarige konvensjonelle reseptbelagte legemidler når de er integrert i helsevesenet.

Homeopati er trygt og kostnadseffektivt med høy pasienttilfredshet.

Kan føre til lavere helsetjenester når de er integrert i helsevesenet.

Er trygg, med høy pasienttilfredshet.

Pasienter som bruker homeopati har bedre resultater enn brukere av konvensjonell behandling, med lignende kostnader.

Kvalitet, sikkerhet og korrekt merking av homeopatiske produkter er garantert ved direktiv 2001/83 EF.

EU-forbrukere forventer og krever homeopati som en del av sin helsehjelp.

Rapportert som den mest brukte komplementære medisinen i Europa.

Tre av fire europeiske borgere vet om homeopati, og av dem bruker 29% den i sin daglige helsehjelp.

Vitenskapelige bevis av høyeste kvalitet bekrefter den kliniske effekten av homeopatisk medisin.

Kliniske effekter av homeopatiske medisiner er bekreftet ved systematiske oversikter og metaanalyser.

Det er overbevisende bevis for biologisk effekt av homeopatisk medisin.

Ugjenkallelig vitenskapelig bevis har blitt publisert om de positive effektene av homeopatiske produkter i laboratorier.

Hilde Moldestad

Norsk Homøopatisk Pasientforening, leder