Høringssvar fra Nordic Coach & NLP Academy

Dato: 03.08.2020

HØRINGSSVAR – FORSLAG OM MERVERDIAVGIFTSPLIKT PÅ ALTERNATIV BEHANDLING, OG KOSMETISK KIRURGI OG KOSMETISK BEHANDLING

Det vises til Høring – Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Vi vil bemerke at høringsfristen er svært kort, særlig sommerferien tatt i betraktning. Vi kan ikke se at saken er av en slik hastekarakter, i og med at evt. endringer er beregnet å tre i kraft først 1. januar 2021. Et forvaltningsorgan skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. NIK håper at Forvaltningslovens § 17 om utredning - og informasjonsplikt følges, da en dårlig og rask utredning kan dekke over negative samfunnsmessige konsekvenser.

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) reagerer sterkt på forslaget om å fjerne mva-fritak på omsetning og formidling av alternativ behandling. NOCNA er imot Finansdepartements forslag, og ber om at saken utredes bedre innen man går videre.

En bemerkning til høringen er at man i større grad bør ivareta lov om folkehelse og ha et fungerende system som legger til rette for valg av behandling, inkludert tilgjengelighet, økt fokus på forskning og mva-fritak.

Dersom forslag om mva-innføres, blir det mye dyrere for klienter/kunder som må dekke enda mer kostnader. I motsetning til offentlige helsetjenester som er subsidiert, må de som oppsøker alternativ behandling betale det hele selv. En innføring av mva betyr et tillegg i prisen på 25 prosent. I Norge er det nå krefter som ønsker å gå i motsatt retning, og gjøre alternative behandlingsmetoder mindre tilgjengelig for brukeren. Klienten/kunden som velger å bruke alternativ behandling betaler selv for å ivareta egen helse. Det er ikke rimelig at klienten skal betale mva i tillegg til kostnad av behandlingen, som klienten allerede selv dekker i sin helhet.

Det bemerkes at man i høringsnotatet ikke stiller de som jobber innen offentlig og privat sektor i samme lys, og det kan merkes enn favorisering i retning av offentlig sektor. Det bes om at privatsektor løftes mer frem.

Det oppfordres også til å gjøre et større skille mellom alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, siden disse fagfeltene historisk sett bygger på helt ulike filosofier og faggrunnlag. I høringsforslaget har vi merknader til at det eventuelt bør skilles tydeligere mellom medisinsk og ikke-medisinsk begrunnet behandling.

I høringsnotatet fremgår det at utøvere må tilhøre en godkjent utøverorganisasjon for å kunne søke om registrering i registeret for utøvere av alternativ behandling. Det stilles krav til organisasjonen, og medlemmene må blant annet følge etiske retningslinjer og forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet. NOCNA mener at disse bestemmelsene bidrar til å sikre at utøvere som står registrert som behandlere i registeret for alternative utøvere i Brønnøysund, er seriøse. De fleste organisasjonene tilbyr gjennom medlemskapet kollektiv ansvarsforsikring til sine medlemmer. Behandlere må vise til godkjent utdanning og være registrert i en medlemsorganisasjon, ha forsikring, og evt. ha gjennomgått kurs i verdier, kommunikasjon og etikk om de ikke allerede er helsepersonell.

NOCNA mener at nåværende bestemmelse i Merverdiavgiftsloven § 3-3 bidrar til at klienter/kunder med ulik sosioøkonomisk status har råd til å benytte tjenestene. Det er allerede kostbart å søke hjelp utenfor den ordinære helse- og omsorgstjenesten. Kravet om registrering i Brønnøysund gir klienter/kunder en mulighet til å sjekke ut terapeuten på forhånd. NOCNA mener at dette ivaretar både forbrukerhensyn og pasientsikkerhet.

Det er veldig uheldig at staten akter å fjerne mva-fritak, spesielt ettersom vi er inni en spesiell tid økonomisk og helsemessig. NIK anbefaler staten på det sterkeste om å beholde mva-fritak for alle som yter helsefremmende arbeid som er medlem i godkjente fagorganisasjoner. Det bidrar til at klienter kan ha valgfrihet og råd til å oppsøke ulike former for behandling, som de opplever påvirker deres helse positivt. Det vil også bidra til å utjevne sosiale forskjeller og minske sosiale ulikheter blant sårbare grupper. Forslaget må konsekvensvurderes i lys av mulige samfunnsøkonomiske, helsemessige-, arbeids- og velferdsmessige konsekvenser innen man jobber videre med forslaget.

Styret i Nordic Coach & NLP Academy