Høringssvar fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Dato: 20.09.2018

Svartype: Med merknad

NMBU takker for mottatt forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet som er sendt oss på høring.

Vi har foretatt en intern høringsrunde i organisasjonen og vil melde tilbake følgende innspill:

  • NMBU støtter Barne- og likestillingsdepartementets anbefaling om model 1 – Likestillingsarbeid som en del av virksomhetens samfunnsansvar. Det vil plassere ansvaret for likestillingsarbeidet i øverste ledelse (styret) noe som vil føre til et overordnet strategisk og operativt fokus.
  • Jf. foreslåtte endring i gjeldende regulering om at arbeidsgivere pålegges en plikt å ii) kartlegge hvor mange som ønsker og har anledning til utvidet stillingsprosent. NMBU ansetter vanligvis i 100% stillinger. Utlysning av stilling med lavere stillingsprosent foretas unntaksvis og da etter en grundig budsjettmessig evaluering. Vi er derfor bekymret for at en kartlegging av ønske og anledning til utvidet stillingsprosent vil kunne skape forventninger som ikke kan innfris.