Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse fra Bergen kommune

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 19.09.2018 sak 190/18 og fattet følgende vedtak:

Bergen kommune avgir følgende høringsuttalelse til Barne- og likestillingsdepartementets forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet:

1. Aktivitets- og redegjørelsespliktene

1.1.      Aktivitets- og redegjørelsesplikt for offentlige myndigheter

 Likestilling, inkludering og mangfold er en forutsetning for at byen vår skal være en god by å bo i for alle.  Byrådets plattform legger vekt på at Bergen kommune skal bidra til økt likestilling i utøvelsen av alle sine tjenester og roller ved å ha et likestillingsperspektiv i planprosesser, ansettelsesprosesser, tjenesteyting, opplæring og i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Disse ambisjonene speiler den generelle aktivitetsplikten som allerede ligger i loven. Departementets forslag innebærer imidlertid konkrete krav til kartlegging av faktisk tilstand for kjønnslikestilling tilstand som en del av aktivitetsplikten, og tilsvarende detaljerte krav til redegjørelsesplikten. Bergen kommune frykter at denne konkretiseringen av aktivitets- og redegjørelsesplikten for offentlige myndigheter kan bli svært krevende. Kommunenes tjenestespekter spenner svært vidt. Mange av tjenestene reguleres i dag av andre lover, og prinsipper om likebehandling og likeverd ligger i bunnen av kommunenes myndighetsutøvelse og tjenesteyting.

Dagens aktivitetsplikt er omfattende, men gir samtidig rom for fleksibilitet og lokal tilpasning med tanke på de utfordringene kommunen møter som myndighetsutøver og tjenesteyter. En detaljert redegjørelsesplikt for myndigheter, som ligger i departementets forslag, vil representere et betydelig merarbeid og en detaljstyring som er uheldig for kommunen. Det må være opp til det lokale forvaltnings- og myndighetsnivået å vurdere hvilke områder som prioriteres og hvordan det er hensiktsmessig å møte disse utfordringene som myndighet. Bergen kommune anerkjenner at en viss form for rapportering er nødvendig for å vurdere måloppnåelse, men mener at en lovfesting av redegjørelsesplikten vil være til hinder for lokal tilpasning.

1.2 Aktivitets- og redegjørelsesplikt for arbeidsgivere

Bergen kommune ser fordelen av å legge arbeidet med likestilling inn i HMS- strukturen som allerede er etablert og kjent i virksomheten. Metodikken innen HMS- feltet kan med fordel videreføres innen likestillingsfeltet, noe som ordlyden i gjeldende lov er et eksempel på. Selv om HMS- feltet og likestillingsområdet møtes innen flere viktige problemstillinger det likevel ikke en nøyaktig overlapp mellom de to fagfeltene. HMS- feltet håndterer problemstillinger som ikke omhandler likestilling og aktivitetsplikten som er foreslått strekker seg ut over HMS (rekruttering, lønn, osv).  Bergen kommune vurderer at HMS-modellen ikke vil kunne dekke likestillingsfeltet i sin fulle bredde, og at denne dermed ikke vil være en hensiktsmessig modell.

Bergen kommune er en stor organisasjon, og det er vanskelig å se at ett likestillingsutvalg vil kunne ivareta dette fagfeltet på en tilstrekkelig måte innen alle kommunens tjenesteområder. Hvis modellen skal innføres må det i så fall etableres flere utvalg i kommunen. Det er viktig med en tydelig forankring av ansvaret for likestillingsarbeidet i en organisasjon. Utviklingen de senere årene har imidlertid vært å integrere likestillingsperspektivet i hovedprosessene i virksomheten. Utfordringer og problemstillinger knyttet til likestilling og arbeid mot diskriminering møter ledere og ansatte i deres daglige oppgaver. Ved å opprette egne likestillingsutvalg ser byrådet en fare for å fjerne ansvaret for likestillingsperspektivet fra linjen med å gjøre det til et område som behandles spesielt.

Bergen kommune vurderer at den skisserte samfunnsansvarsmodellen ligger tett opp mot dagens praksis knyttet til likestillingsrapportering. Kommunen er oppmerksom på utfordringene knyttet til omfattende rapportering på ulike felt. Samtidig er redegjørelse om status og pågående arbeid i styrende dokumenter innen likestillingsområdet en godt etablert praksis i kommunen i dag. Arbeidsgiverområdet er i seg selv et mer avgrenset område enn ansvarsområdet for kommunen som myndighet. Kommunen har over tid utviklet sammenlignbare styringsdata og ulike parametere for kjønnslikestilling. Kommunen har målsettinger innen arbeidsgiverområdet hvor kjønn er en viktig variabel, blant annet innen lønnspolitikken.

Bergen kommune ser at rapportering gjennom årsmelding er en god måte å følge måloppnåelsen innen dette området og støtter departementets anbefaling om redegjøring innen likestillingsområdet som en del av samfunnsansvaret.

2. Lønnskartlegging

Bergen kommune støtter departementets forslag om å styrke fokus på likelønn ved at arbeidsgivere skal gjennomføre og dokumentere kjønnsdelt lønnskartlegging.

3. Ufrivillig deltid

Det skal være en heltidskultur i Bergen kommune og bystyret følger dette området tett. Bergen kommune mener imidlertid at en kartlegging kun av uønsket deltid vil ikke gi kommunen gode nok styringsdata for å kunne adressere helheten i deltidsutfordringene. I tillegg vil det være arbeidskrevende. Et ensidig arbeid for og kartlegging av uønsket deltid isolert fra resten av deltidsutfordringene kan også gjøre at arbeidet for å bygge heltidskultur mer krevende.

4. Kjønnsrelatert vold/ seksuell trakassering

Bergen kommune anerkjenner at arbeidet mot kjønnsrelatert vold trenger vedvarende oppmerksomhet og støtter at dette området gis et eksplisitt vern ved at det nevnes spesielt i lovteksten.

5. Sammensatt diskriminering

Bergen kommune har tidligere sluttet seg til et uttrykkelig forbud mot sammensatt diskriminering i lovens tekst og støtter departementets forslag om å tydeliggjøre dette også i aktivitets- og redegjørelsesplikten.