Høringssvar fra Hammerfest kommune

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Hammerfest kommune stiller seg positive til styrkingen av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. De foreslåtte lovendringene synes i stor grad å tydeliggjøre og konkretisere arbeidsgivers plikter, og sikrer i større grad at den enkelte virksomhet gis nødvendige redskaper til å arbeide med og fokusere på likestilling.

Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å trekke inn likestillingsarbeidet som en del av virksomhetens samfunnsansvar. Samfunnsansvarsmodellen vurderes å være den mest hensiktsmessige, da den vil gi fleksibilitet til å tilpasse likestillingsarbeidet til den enkelte virksomhet.

Hammerfest kommune bemerker at reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten bør leses i sammenheng med likestillings- og diskrimineringsloven for øvrig. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å gå for modell nr. 2, der det foreslås at aktivitets- og redegjørelsesplikten skal tas inn i arbeidsmiljøloven.

Når det ikke kreves oppretting av eget utvalg i den enkelte virksomhet, slik det foreslås i modell 3, kan dette også bidra til å lette gjennomføringen av likestillingsarbeidet.

Den foreslåtte lovendringen vil ikke innebære større strukturelle endringer i virksomhetene, men vil gi den enkelte virksomhet stor frihet til selv å ordne likestillingsarbeidet slik det er praktisk og hensiktsmessig. Tydeliggjøring og konkretisering av virksomhetens forpliktelser vurderes som et svært positivt virkemiddel for det videre arbeidet med likestilling i arbeidslivet.