Høringssvar fra Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Høringsuttalelse - forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

 

Høringsuttalelse - forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

 

Stopp Diskrimineringen viser til Barne- og likestillingsdepartementets høring vedrørende forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

Vi takker for invitasjon til å avgi høringsuttalelse.

Stopp Diskrimineringen er i hovedsak positiv til modellen som foreslås av departementet.

 

Stopp Diskrimineringen har tilsluttet seg uttalelse fra organisasjonene i LDOs brukerutvalg.

Følgende organisasjoner/organer

-                                  Antirasistisk senter

-                                  FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

-                                  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

-                                  Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

-                                  Krisesentersekretariatet

-                                  Menneskerettsalliansen

-                                  Mental Helse Norge

-                                  MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

-                                  Norges Handikapforbund (NHF)

-                                  Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

-                                  Reform – ressurssenter for menn

-                                  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

-                                  Samisk KvinneForum – Sami Nisson Forum

-                                  Stiftelsen Alternativ til vold

-                                  Stiftelsen Stopp diskrimineringen

-                                  Unge funksjonshemmede

 er samstemte om disse merknadene til høringen:

Forslaget gjelder alle grunnlag:       

Vi mener det må gå klarere frem av lovteksten at plikten til å kartlegge likestillingsutfordringer gjelder alle diskrimineringsgrunnlagene. For å tydeliggjøre dette mener vi at alle diskrimineringsgrunnlagene også må nevnes i likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24 og 24a, slik det er blitt gjort i § 26 første ledd. 

 

Ytterligere konkretisering:

Vi er positive til at offentlige myndigheters aktivitetsplikt konkretiseres og at offentlige myndigheter får en redegjørelsesplikt. Vi mener imidlertid at den foreslåtte teksten i likestillings- og diskrimineringsloven § 24 kunne blitt mer konkret og tilpasset offentlige myndigheters oppgaver. Det bør derfor vurderes om arbeidsmetoden med fire trinn i lovens § 26 andre ledd også bør tas inn i § 24. I tillegg ville det være hensiktsmessig om det presiseres at plikten gjelder all virksomhet til offentlige myndigheter. Fordi bestemmelsen vil måtte få en noe generell utforming for å dekke alle offentlige myndigheter, mener vi plikten må utdypes i den kommende proposisjonen om bestemmelsene samt i forskrift og/eller rundskriv. Dette vil gjøre det enklere for myndighetene å etterleve pliktene sine, og for ombudet å føre kontroll.

 

Kompetanse til å håndheve:

Vi er av den oppfatning at det er nødvendig at Diskrimineringsnemnda gis kompetanse til å håndheve bestemmelsen om arbeidsgivers redegjørelsesplikt. Det vil være nyttig med slik kompetanse i situasjoner der Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyns- og veiledningsarbeid ikke følges opp av arbeidsgivere.

 

Behov for tilstrekkelige ressurser:

Det er positivt at departementet ser at Likestillings- og diskrimineringsombudet må tilføres mer ressurser for å kunne utføre oppgavene som foreslås. Vi er imidlertid av den oppfatning at det vil være nødvendig med mer enn det som foreslås for at dette arbeidet skal kunne gjøres på en god og systematisk måte. 

 

 

Andre kommentarer og merknader

Stopp Diskrimineringen står også bak Menneskerettsalliansens høringsuttalelse.

Dessuten støtter vi Likestillings- og diskrimineringsombudets synspunkter på konkretisering av offentlige myndigheters redegjørelsesplikt, arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt, håndheving og vurdering av behov for tilføring av ressurser til LDO.

 

Videre støtter vi KVIBALDs krav om ikke å svekke redegjørelsesplikten, som gjaldt uavhengig av størrelse på virksomhet, på grunnlaget kjønn, og deres forslag til ny ordlyd i § 26a (l).

Vi støtter også KVIBALDs forslag til lovtekst om håndheving, om konkretisering av offentlige myndigheters aktivitetsplikt, og om endring av utredningsinstruksen, men på en slik måte at alle diskrimineringsgrunnlag omfattes i tråd med internasjonale forpliktelser.

 

Stopp Diskrimineringen vil komme tilbake til at CRPD artikkel 4 og 16 gir Norge like sterke forpliktelser som CEDAW, til å ta i bruk alle nødvendige virkemidler for å forebygge og sanksjonere vold mot funksjonshemmede, i vårt høringssvar om strafferettslig vern.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Berit Vegheim

Leder

 

Vedlegg