Høringssvar fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Høringssvar fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Dato: 05.10.2018

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder støtter departementets forslag til endringer i likestillings- og diskrimineringsloven og enkelte andre lover. Vi støtter modell 1, om at likestillingsarbeid er en del av virksomhetenes samfunnsansvar.

Vi anser forslaget til lovendring som et positivt virkemiddel i arbeidet for økt likestilling, men ikke tilstrekkelig. Arbeid med likestilling, inkludering og mangfold krever en vedvarende aktiv, planmessig og systematisk innsats. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil i den sammenheng fremheve prosjektet Likestilt Arbeidsliv, der vi fikk mulighet til å delta som pilot. For oss har deltakelse i prosjektet økt bevisstheten rundt likestilling, inkludering og mangfold. Prosjektet har hjulpet oss med å konkretisere arbeidet med likestilling, og deltakelsen har ført til at likestilling har fått økt fokus i hele organisasjonen. Det gjelder på alle de syv innsatsområdene: forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltid, livsfase og likelønn. Vi anbefaler derfor at Likestilt Arbeidsliv gjøres til en nasjonal sertifiseringsordning.