Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Høirng - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Dato: 03.10.2018

Svartype: Uten merknad

Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 3. juli d.å., deres ref. 18/2390.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.