Høringssvar fra Norges Rederiforbund

Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten - høringsinnspill

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Norges Rederiforbund representerer om lag 150 norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner. 

Arbeidet for likestilling mellom kjønnene i samfunnet og i arbeidslivet er viktig. Det er samtidig viktig at de plikter som pålegges gir den ønskede effekt uten for mye byråkrati eller byrder for arbeidsgiverne. 

Norges Rederiforbund har følgende merknader til forslaget:

  • Norges Rederiforbund mener det er klart uheldig å pålegge mindre virksomheter flere plikter ved å utvide virkeområdet for likestillings- og diskrimineringslovens § 26 andre ledd til også å gjelde virksomheter som sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av partene krever det. Den uheldige virkning forsterkes ytterligere ved at aktivitetsplikten i andre ledd samtidig foreslås utvidet.
  • Norges Rederiforbundet støtter ikke forslaget om å utvide aktivitetsplikten i § 26 andre ledd ved gjøre lønnskartlegging og kartlegging av deltidsarbeid obligatorisk for alle virksomheter som er omfattet av bestemmelsen. Forslaget medfører et betydelig merarbeid for virksomhetene, og i en del virksomheter vil dette merarbeidet ikke ha relevans, f.eks fordi virksomheten har tariffavtale med sentralt forhandlet normallønn.
  • Norges Rederiforbund støtter ikke forslaget om utvidelse av redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven og i regnskapsloven. Forslaget er ikke i tråd med målet om forenkling, særlig for de mindre virksomhetene.

 

1. Nærmere om utvidelse av virkeområdet i likestillings- og diskrimineringslovens § 26 andre ledd

Virksomheter med under 50 ansatte er i dag allerede pålagt aktivitetsplikt etter § 26 første ledd. Det foreslås nå å utvide aktivitetsplikten i andre ledd til også å gjelde virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, når en av partene krever det. Det ikke stilt krav til begrunnelse for å fremsette krav. Det innebærer at bestemmelsen i § 26 andre ledd kan få et betydelig utvidet virkeområde og vil kunne omfatte mange mindre virksomheter. Det vil være uforholdsmessig tyngende for mindre bedrifter å bli pålagt den samme aktivitetsplikten som større bedrifter har. Mindre virksomhetene har gjerne mindre administrative ressurser å avse til myndighetspålagte oppgaver. Samtidig som virkeområdet foreslås utvidet, foreslås det også en utvidelse av aktivitetsplikten i § 26 andre ledd, bl.a. plikt til lønnskartlegging m.m.. Det forsterker den uheldige virkningen av å utvide virkeområdet. Norges Rederiforbund mener dagens virkeområde i § 26 andre ledd med virksomheter på minst 50 ansatte bør bestå.

 

2. Nærmere om utvidelse av pliktene i likestillings- og diskrimineringslovens § 26 andre ledd

Gjeldende bestemmelse i § 26 andre ledd pålegger arbeidsgiver å undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. Dette gir et bredt spekter av tema og områder som må vurderes. Arbeidslivet er fragmentert og virksomhetene er svært ulike. Noe som kan være et aktuelt tema vedrørende likestilling i en virksomhet, kan være helt uaktuelt i en annen. Dagens bestemmelse gir virksomhetene anledning til å tilpasse temaene til det som er aktuelt på den konkrete arbeidsplass. Det er nå foreslått å utvide § 26 andre ledd slik at arbeidsgivere som omfattes av bestemmelsen pålegges en plikt til bl.a. å kartlegge lønn fordelt etter kjønn og hvor mange som ønsker seg og har anledning til utvidet stillingsprosent. Dette vil endre arbeidsmetoden betydelig. Det er stor risiko for at det vil gå på bekostning av en bredere tilnærming, der flere tema kunne vært aktuelle.

For svært mange av Rederiforbundets medlemmer vil den foreslåtte lovendringen ikke være relevant i det virksomhetsinterne arbeidet med likestilling. Medlemmer innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet (flyterigg) er omfattet av Rederiforbundets tariffavtaler. Disse tariffavtalene er normallønnsavtaler og lønnsnivået er basert på stillingskategorier og ansiennitetstrinn fastsatt av de sentrale parter. Den enkelte arbeidsgiver fastsetter ikke selv lønnen til sine ansatte men følger den fremforhandlede lønnsmatrise, og kan verken lønne mer eller mindre enn det som følger av denne. En lønnskartlegging basert på kjønn vil således ha liten verdi i likestillingsarbeidet for en stor andel av Rederiforbundets medlemsbedrifter. Videre er deltidsarbeid om bord på skip og flyterigg i praksis ikke-eksisterende. I den grad det er deltidsarbeid er det arbeidstakere som ønsker det, ikke arbeidsgiverne. Å gjøre de to temaene til en obligatorisk del av det systematiske likestillingsarbeidet er uheldig. For disse virksomhetene vil bestemmelsen oppfattes som lite relevant med risiko for å undergrave bestemmelsens legitimitet. Dette kan unngås dersom kartleggingen ikke gjøres obligatorisk men tas inn som eksempel på arbeidsmetode. Alternativt at det gjøres unntak i de tilfeller kartlegging ikke er relevant, f.eks. ved virksomheter med normallønnsavtaler.

Rederiforbundet mener dagens bestemmelse gjør at arbeidsgivers aktivitetsplikt kan tilpasses de reelle utfordringene i virksomheten og at den dermed i større grad er med å oppfylle lovens formål enn den foreslåtte endring. Norge Rederiforbund støtter ikke forslaget til utvidelse av aktivitetsplikten i § 26 andre ledd.

 

3. Nærmere om utvidelse av redegjørelsesplikten

Forslaget om utvidet redegjørelsesplikt innebærer merarbeid for virksomhetene, samtidig som det kan stilles spørsmål ved om en utvidet redegjørelsesplikt i realiteten bidrar til økt likestilling i arbeidslivet. For mindre virksomheter med mindre ressurser til administrative oppgaver kan forslaget innebære uforholdsmessig mye merarbeid, kombinert med de plikter som virksomheten allerede har. Hensynet bak forenklingen av regnskapsloven som ble vedtatt i Stortinget i 2017 var å gjøre forenklinger, spesielt for mindre virksomheter. Forslaget om utvidet redegjørelsesplikt er ikke i tråd med dette. Norges Rederiforbund støtter således ikke forslaget til utvidelse av redegjørelsesplikten.