Høringssvar fra Telemark fylkeskommune

Svar på høyriong - Styrking av aktivitets- og redegjeringsplikta

Dato: 18.09.2018

Svartype: Med merknad

Telemark fylkeskommune støttar Barne- og likestillingsdepartementets forslag om "Samfunnsansvarsmodellen" for aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Føreslåtte endringar i likestillings- og diskrimineringsloven blir vurdert som rimelege konkretiseringar av lovens intensjon for fylkeskommunen som offentleg verksemd.