Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg