Høringssvar fra Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet- Innspill fra Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Dato: 05.10.2018

Svartype: Med merknad

Hedmark fylkes flerkulturelle råd (HFFR) er blitt gjort kjent med høringen og har behandlet saken 4. oktober og har følgende innspill:

Hedmark fylkes flerkulturelle råd mener dokumentet er godt utarbeidet, men at det er et tungt dokument å lese.

Hedmark fylkes flerkulturelle råd foretrekker modell 1 – Likestillingsarbeid som en del av virksomhetens samfunnsansvar

Dette skal være en del av virksomhetens etiske og juridiske samfunnsansvar. Forslaget anses ikke å medføre noe vesentlige økonomiske kostnader for næringslivet.

Med kjønnsrelatert vold menes vold som er rettet mot en kvinne fordi hun er kvinne og vold som i uforholdsmessig stor grad rammer kvinner, samt annen kjønnsavhengig vold.
HFFR ønsker tydelig formuleringer og konkretisering av «kjønnsrelatert» og at den bør tar hensyn til både menn og det tredje kjønn.

Modell 1 vil også plassere ansvaret for likestillingsarbeidet i kommunens toppledelse, og føre til både et strategisk og et operativt fokus.
Hedmark fylkes flerkulturelle råd har tro på at modell 1 vil gi mer bevisstgjøring rundt likestilling da dette er et viktig arbeid som bør gjenspeiles i hele organisasjonen.

Hedmark fylkes flerkulturelle råd håper Barne- og likestillingsdepartementet tar med vårt innspill i deres videre jobbing.


Med vennlig hilsen


Gunn Randi Fjæstad
Leder Hedmark fylkes flerkulturelle råd