Høringssvar fra KUN

Høringssvar ARP

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad
 
   


Barne – og likestillingsdepartementet                                                                                                   Postboks 8036 Dep.

0030 OSLO

 

postmottak@bld.dep.no       Deres ref. 18/2390-8                               Nordfold 2. oktober, 2018

 

 

Høringsuttalelse – Styrking av aktivitets – og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

 

KUN viser til høringsbrev av 3.juli 2018, med høringsfrist 5.oktober 2018.

 

KUN støtter i hovedsak modellen, likestillingsarbeid som en del av virksomhetens samfunnsansvar, for styrking av aktivitets – og redegjørelsesplikten (ARP) slik departementet foreslår. Konkretiseringen av arbeidsgivers plikter på området vil innebære en styrking av likestillingsarbeidet i arbeidslivet. Vi mener videre at det er bra at arbeidsgivere og offentlige myndigheter får en redegjørelsesplikt.

 

KUN mener at en aktivitets og redegjørelsesplikt er viktig for at arbeidsgivere og offentlige myndigheter skal fremme likestilling i praksis. Likestilling kommer ikke av seg selv og dette er et verktøy for å synliggjøre situasjonen for at arbeidet kan bli prioritert. For å oppnå likestilling i arbeidslivet må det arbeides bredt og målrettet. Det er viktig at mål og tiltak er kjent for alle i virksomheten og at de som sitter med ansvaret for gjennomføring har nok kompetanse.

 

KUN støtter Likestillingssenteret sin høringsuttalelse datert 02.10.2018 og LDO sin høringsuttalelse datert 21.09.2018 og vil understreke følgende:

  • Det er viktig med en tydeliggjøring av plikten gjelder for flere diskrimineringsgrunnlag enn kjønn. Dette må gå klart frem av lovteksten.

 

  • Det er behov for å konkretisere og tydeliggjøre offentlige myndigheters aktivitetsplikt ytterligere, slik at det tydelig går frem at dette skal gjelde som arbeidsgiver, som planlegger, som myndighetsutøver og som tjenesteutøver.

 

  • Det bør vurderes å integrere aktivitetsplikten som en del av HMS – arbeidet i virksomhetene.

 

 

  • Arbeidsgivere bør kartlegge uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn, lønnskartlegging og kartlegging av ufrivillig deltid.

 

  • Diskrimineringsnemnda bør gis håndhevingskompetanse for arbeidsgivers redegjørelsesplikt.

 

 

  • Det må sikres tilstrekkelig ressurser til veiledning og kontroll av de nye pliktene. Det er positivt at departementet ser at LDO må styrkes for å utføre nye oppgaver, men det må et langsiktig og systematisk arbeid til med veiledning av arbeidsgivers og offentlige myndigheters plikter.

 

KUN, sammen med de andre likestillingssentrene, har kompetanse på opplæring, kartlegging og veiledning knyttet til aktivitets- og redegjørelsespliktene og bistår gjerne i dette arbeidet.

 

KUN ser frem til resultatet og anbefalinger som blir lagt frem etter at høringsprosessen er avsluttet.

 

 

Med hilsen

 

Mari Wattum

Daglig leder

Vedlegg