Høringssvar fra OsloMet

Høringssvar fra OsloMet

Dato: 05.10.2018

Svartype: Med merknad

OsloMet viser til høringsbrev av 3. juli 2018, der Barne- og likestillingsdepartementet har sendt forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet på høring, med høringsfrist 5. oktober 2018.

 

OsloMet støtter samfunnsansvarsmodellen for styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten som departementet foreslår. Det er positivt at aktivitets- og redegjørelsesplikten konkretiseres og styrkes og at både arbeidsgivere og offentlige myndigheter får en redegjørelsesplikt. Det er også viktig at offentlige myndigheters aktivitetsplikt innen feltet seksuell trakassering, tydeliggjøres. Forslaget om at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal får ansvaret for veiledning og kontroll av aktivitets- og redegjørelsespliktene, støttes. Det er imidlertid viktig at tilstrekkelige ressurser følger med ansvaret som gis.

Vedlegg