Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høring

Dato: 15.08.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev av 1. juni 2016.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.