Høringssvar fra Arbeids- og sosialdepartementet

Svar på høring om forslag til endring i ekomov og ekomforskrift

Dato: 05.02.2016

Svartype: Uten merknad

Vår ref: 16/354 

 

Svar på høring - forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift

Det vises til brev fra Samferdselsdepartementet av 29. januar 2016 med vedlegg.

Arbeids- og sosialdepartementet har ingen merknader til høringen.

 

Med hilsen

Karl A. Bilstad (e.f.)

ekspedisjonssjef

Maria Gammersvik

førstekonsulent

 

Vedlegg