Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev

Dato: 07.03.2016

Svartype: Uten merknad

Viser til brev av 29. januar 2016 fra Samferdselsdepartementet (SD) vedrørende forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift.