Høringssvar fra Nasjonal Referansedatabase AS, NRDB

Kommentar til forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift

Dato: 11.03.2016

Svartype: Med merknad

Nasjonal Referansedatabase AS, NRDB, utvikler og drifter bransjeløsninger for blant annet nummerportabilitet og opprinnelsesmarkering. Løsningene er de-facto standard i det norske markedet. Selskapet håndterer flere tusen transaksjoner daglig for begge tjenestene. Selskapet er i løpende dialog med både tilbydere, nettoperatører og nødetater. 

Vi gjør oppmerksom på at dagens løsninger for overføring av data til nødetater i forbindelse med nødanrop bygger på et prinsipp der tilbyderne tilgjengeliggjør data, og at Nødetatene henter de data de ønsker ved behov. Selve nødsamtalen rutes fritt og uavhengig av dataoverføringen.

Lovteksten kan tolkes som at data skal pushes til Nødetatene, men dagens praksis er altså basert på et «pull» prinsipp der Nødetatene henter de data de trenger.