Høringssvar fra Kulturdepartementet

Svar på høring - forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift

Dato: 09.03.2016

Svartype: Uten merknad

Det vises til brev fra Samferdselsdepartementet av 29. januar 2016 med vedlegg.

Kulturdepartementet har ingen merknader til høringen.

 

Med hilsen                                                                        

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                       

Harald Høiby                                                                                          seniorrådgiver

Vedlegg