Høringssvar fra Den norske Forfatterforening

Høringssvar til utkast til nye forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (16/584-12)

Dato: 02.12.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev av den 21. oktober 2016. Den norske Forfatterforening er positive til at forskriften videreføres. Vi ønsker å si noe generelt om viktigheten av unntaket og har merknader til foreslått varighet for unntaket og lengde på fastprisperioden.

Generelt

Den norske Forfatterforening ser forskriften og de mulighetene denne gir som et svært viktig litteraturpolitisk virkemiddel. Fastprisen, som er forfatternes royaltygrunnlag, gir forfatteren en viss forutsigbarhet i en ellers uforutsigbar forfatterøkonomi, noe som kan være avgjørende for å kunne skrive nye bøker. Fastprisen fører til salg og synliggjøring av en større del av det litterære mangfoldet, altså bedre tilgang til litteraturen og et større utvalg av bøker for norske lesere.

Det er positivt at det presiseres i forskriften at både fastpris og skaffe- og leveringsplikt gjelder alle formater, da dette er virkemidler som er like viktige for e-bokmarkedet som for papirbokmarkdet.  Adgangen til å kunne forhandle normalavtaler er også avgjørende for å sikre forfattere og oversettere kvalitetssikrete avtaler som bidrar til å bygge mange ulike forfatterskap.

Litteraturabonnementene er sammen med Norsk kulturfonds innkjøpsordninger for litteratur, svært viktige for spredning av hele den litterære bredden, lesernes tilbud og for forfatternes inntekt. Til sammen bidrar disse litteraturpolitiske virkemidlene til å oppfylle regjeringens målsetting for litteraturpolitikken. De sier i sin regjeringsplattform at de ønsker å: «(…) føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren.»

Kunstnerøkonomiutredningen fra 2015 viste stor nedgang i forfatternes inntekter. At unntaksforskriften gir mulighet til en bokavtale, til litteraturabonnementer og til normalkontrakter er med på å motvirke ytterligere nedgang i forfatterinntektene. Dette er et godt eksempel på litteraturpolitiske virkemidler som ikke er avhengig av statlige overføringer, men der staten legger til rette for å opprettholde et fungerende bokmarked både med tanke på kulturpolitiske og økonomiske hensyn.

 

Fastprisperiodens lengde

Forfatterforeningen har tidligere argumentert for at fastprisperioden bør være utgivelsesåret og påfølgende år og vil bemerke at dette fortsatt er vårt syn. Når det gjelder fastprisperiode for fagbøker viser vi til høringssvar fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Sammenlignet med andre land med fastprissystem, har Norge svært kort fastprisperiode. Vi mener en lengre fastprisperiode vil bidra til å oppfylle målsettingene bak unntaksforskrift og bokavtale i større grad enn dagens fastprisperiode, noe som vil komme både forfattere og lesere til gode.

 

Unntaksforskriftens varighet

Den norske Forfatterforening mener forskriften burde gjelde for en lengre periode enn to år, for å gi forfattere og resten av bokbransjen nødvendig forutsigbarhet i en lengre periode. Ut fra hensynet til forutsigbarhet, hadde det vært ønskelig om forskriftens varighet ble utvidet til å være minst fire år.