Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Dato: 11.12.2019

Svartype: Med merknad

Høring - Forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11

Det vises til departementets høringsbrev 1. november 2019, med høringsfrist 3. januar 2020.

LO støtter departementets forslag om endring av allmenngjøringsloven § 11. LO støtter forslaget om bedre kontroll med overholdelsen av Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei (2018) og Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil (2018).

Som departementet viser til, utbetaler arbeidsgivere innen norsk godstransport lønn i samsvar med forskriften i 88 prosent av tilfellene, mens det for utenlandsk godstransport kun utbetales lovlig lønn i 26 prosent av tilfellene. For å sikre likere konkurransevilkår, synes det å være avgjørende med økt grad av kontroll.

For å sikre likere konkurransevilkår, synes det helt nødvendig at Arbeidstilsynet samarbeider med Statens vegvesen. Tilsynstallene til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen som gjelder tilsyn av de aktuelle typer transportoppdrag, viser dette.

I likhet med samarbeidet mellom politi, skattemyndigheter og Arbeidstilsynet for å redusere arbeidslivskriminalitet, synes det hensiktsmessig at Arbeidstilsynet på dette feltet samarbeider med Statens vegvesen. Det vises i den sammenheng til Statens vegvesens organisatoriske apparat innrettet mot å gjennomføre kontroller langs vei, og det at Statens vegvesen har langt bedre forutsetninger for å treffe på et tilstrekkelig stort antall sjåfører.

LO antar også at bedre overholdelse av arbeidsmiljølovgivningen, vil sikre bedre trafikksikkerhet, både for sjåførene som blir kontrollert og for andre trafikanter.

Det er en rekke offentlige og private aktører som bestiller transportoppdrag. Lastebilorganisasjoner, LO og flere forbund har lenge bedt om at det stilles krav om at virksomheter som bestiller utenlandske vogntog, bl.a. pålegges solidaransvar for lønn når det avdekkes grov underbetaling, eller grove brudd på sikkerhetsbestemmelser. Dette er krav også Arbeiderpartiet og opposisjonen har stilt og det er skuffende at forslaget fra regjeringen ikke omfatter noen slike tiltak.