Høringssvar fra Akademikerne

Dato: 12.12.2019

Svartype: Med merknad

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev den 1.11.2019 med forslag til endring i allmenngjøringsloven § 11.

Akademikerne støtter forslaget.

Når det gjelder innhenting og overføring av opplysninger mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, kunne det vært en fordel å klargjort nærmere hvilken betydning slik innhenting og overføring har for forholdet til reglene i offentleglova.

Med vennlig hilsen

Akadmikerne

Astrid M. Svele

seniorrådgiver