Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet

Dato: 17.12.2019

HØRINGSSVAR OM ENDRING AV ALLMENNGJØRINGSLOVEN § 11 (REF: 19/3425)

Det vises til departementets høringsbrev 1. november 2019, ref 19/3425.

Transport er en mobil bransje, der arbeidstakerne er i konstant bevegelse langs veiene i Norge. Spesielt gjelder dette for utsendte sjåfører som ikke har arbeidsgiver i Norge. Arbeidstilsynet kan ikke stoppe disse bilene langs veien, og er derfor avhengig av å gjennomføre kontroller sammen med Statens Vegvesen. Arbeidstilsynet kan heller ikke på forhånd vite hvilke arbeidstakere og kjøretøy som utfører transport som er omfattet av allmenngjøringene.

Yrkestrafikkforbundet støtter derfor forslaget i høringen. Vi ser det som meget positivt å gi Statens Vegvesen myndighet til å innhente opplysninger som Arbeidstilsynet trenger for tilsyn med allmenngjøringsforskriftene i veitransport. YTF støtter også at disse opplysningene skal kunne overføres til Arbeidstilsynet. Det vil gjøre kontrollen langs veien mer effektiv dersom Statens Vegvesen kan innhente dokumentasjon når de uansett utfører kontroller. Dette vil også øke mulighetene for å bli avslørt ved brudd.

YTF vil i tillegg peke på et annet tiltak som også bør innføres, for å oppnå ytterligere effekt. Statens Vegvesen burde også få myndighet til å håndheve Arbeidstilsynets vedtak om stansing etter brudd på allmenngjøringene, slik at SVV kan stoppe biler og busser som kjører på tross av at Arbeidstilsynet har gjort stansingsvedtak. Dette vil gjøre Arbeidstilsynets virkemidler mer effektive innenfor veitransportsektoren.

Yrkestrafikkforbundet