Høringssvar fra Norges Lastebileier-Forbund

Dato: 18.12.2019

Høringssvar – forslag til endring i allmenngjøringslovens §11

Vi viser til deres brev av 01.11.2019 med forslag til endring i allmenngjøringslovens §11. Departementet foreslår å innføre en bestemmelse som gir Statens vegvesen myndighet til å innhente nødvendige opplysninger for tilsyn med virksomhetens etterlevelse av allmenngjøringsforskriften for veitransport og til å overføre disse opplysningene til Arbeidstilsynet.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) anser foreslåtte lovendring som meget fornuftig. Tatt i betraktning den høye andelen utenlandske bedrifter som, ifølge Arbeidstilsynets egne tall, ikke overholder minstelønnskravene i aktuell forskrift overfor sine sjåfører er det helt åpenbart et behov for å styrke kontroll og oppfølging på dette området. Et samarbeid med Statens vegvesen vil også bidra til å fremme mer likeverdige konkurranseforhold.

Som påpekes i høringsnotatet vil muligheten for å stoppe lastebiler langs veien gjøre kontroll- og sanksjoneringsarbeidet mer effektivt. I og med at nærmere 9 av 10 norske lastebilbedrifter overholder minstelønnskravene i forskriften, mens tilsvarene andel for utenlandske kjøretøyer kun er en av fire, bør lovendringene først og fremst benyttes til å kontrollere lønns- og arbeidsforholdene hos utenlandske aktører i det norske markedet.

Dette brevet oversendes kun elektronisk.

Vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund

Geir A. Mo Olav G. Hermansen
Adm. direktør Seniorrådgiver