Høringssvar fra Ole J. Børseth

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Hovedformålet med endringsforslagene er ifølge departementet å modernisere boliglovene. Jeg mener at det er tendensiøst å benevne dette som boliglovene. Det er vitterlig flere lover som regulerer boliger, for eksempel eneboliger. Det er dessuten unaturlig å behandle de tre lovene i samme sak.

Boligbyggelagsloven og borettslagsloven regulerer livet til juridiske personer. Eierseksjonsloven regulerer derimot livet til fysiske personer som motsetningsvis også har menneskerettigheter. Siden et eierseksjonssameie ikke er et boligselskap eller en juridisk person med egne midler, så det er det åpenbart at saken må utsettes til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er gjort til høringsorgan.

For å forstå realitetene i departementets forslag mener jeg departementet uttrykkelig må avklare om de sammen med NBBL og OBOS har en underliggende agenda som går ut på å frata seksjonseiere eiendomsretten til sin faste eiendom og gjøre den til borettslag. Videre er jeg usikker på om departementet er enig i de faktiske anførsler som står i Innst. 308 L (2016–2017): "Komiteenes medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at eierseksjonsloven bygger på det prinsipielle standpunkt at det er individene (de enkelte seksjonseierne) som er utgangspunktet og den viktigste enheten, ikke fellesskapet (sameiet) som individene inngår i." Spørsmålet er særdeles relevant i forhold til grensen mellom eierseksjonsloven og seksjonseiernes menneskerettigheter.

Jeg mener alle foreslåtte endringer i eierseksjonsloven er unødvendig.

Med vennlig hilsen
Ole J. Børseth