Høringssvar fra Bate Boligbyggelag

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven

Det vises til høringsbrev mottatt 30.04.2020. Bate boligbyggelag (Bate) støtter departementets forslag til endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven i sin helhet.

Bate boligbyggelag har bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer helt siden 1946. I dag er hver femte bolig i Stavanger-regionen bygget av Bate. Vi har mer enn 55 000 medlemmer, forvalter over 25 000 boliger og bistår over 800 boligselskap med økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning.

Etter at Midlertidig forskrift trådte i kraft 9. april 2020 om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjoner, borettslag og boligbyggelag, har Bate lansert et nytt verktøy hvor beboere og styret kan avholde møtet digitalt i vår portal. Dette kan alle boligselskap som har Bate som forretningsfører benytte seg av.

Så langt har mer enn 125 boligselskaper gjennomført årsmøter og generalforsamlinger ved bruk av den digital plattformen vår. I tillegg har flere boligselskap gjennomført generalforsamlinger ved bruk av andre digitale løsninger.

Bates løsning er utviklet spesielt for boligselskap og vi har allerede nå fått tilbakemeldinger på at det er positive sider ved denne løsninger med tanke på at folk slipper å forholde seg til ett tidspunkt og ett sted – men har frihet til å gå inn og svare over flere dager. Selv om noen stiller spørsmål ved om alle klarer å delta i digitale møter, ser vi at nettopp dette faktisk kan gjøre det enklere for flere å delta.

De gode erfaringene så langt viser at teknologinøytrale boliglover – som tillater digitale møter som et alternativ til fysisk møter – er et viktig skritt i riktig retning.

Med vennlig hilsen

Bate boligbyggelag

Paul Andre De Courcy Boxill

Administrerende direktør

Cathrin Wedul Sæter

Konsernadvokat