Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 08.05.2020

Svartype: Med merknad

Revisorforeningen støtter forslagene som legger bedre til rette for digital gjennomføring av møter i lagets eller sameiets organer, elektronisk kommunikasjon og elektronisk signering av protokoller og stiftelsesdokumenter.

Revisorforeningen støtter også forslaget om utsatt frist for å avholde årsmøte eller generalforsamling til 31. oktober.

Departementet legger til grunn at forslaget også innebærer utsatt frist for å fastsette årsregnskapet. Dette vil være uklart så lenge den lovbestemte fristen i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd fortsatt er «seks måneder etter regnskapsårets slutt». Enda viktigere er det at regnskapsloven § 8-3 fastsetter forsinkelsesgebyr hvis regnskapet ikke er avsendt før 1. august. Det er ikke foreslått unntak fra disse bestemmelsene i regnskapsloven.

Revisorforeningen mener at fristen for årsregnskapet og generalforsamlingen bør utsettes for alle regnskapspliktige. Vi har gjentatte ganger tatt dette opp med de ansvarlige myndighetene i Næringsdepartementet og Finansdepartementet. Vi ber om at departementene samordner seg og får på plass en utsettelse som gjelder for alle regnskapspliktige.