Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring - Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest

Dato: 19.12.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til brev fra kunnskapsdepartementet 20.09.2016, med vedlegg.

 Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader til høringen, men ønsker å opplyse om følgende:

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å etablere en fagskole for brann- og redningsutdanning. DSB har varslet departementet om at arbeidet blant annet vil omfatte regelverksarbeid som potensielt kan synliggjøre behov for særregler innenfor områdene klagebehandling og kravet til vandel. På nåværende tidspunkt er det uklart for departementet hva et eventuelt behov for særregler består i. Eventuelle regelendringer ligger uansett noe fram i tid, og vi vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.