Høringssvar fra Forum for Fagskoler

Høringssvar Forum for Fagskoler - forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest

Dato: 06.12.2016

Svartype: Med merknad

Forum for Fagskoler (FFF) viser til høringsbrev av 21.09.2016 om høring av forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest.

Forum for Fagskoler støtter i prinsippet forslag om nye bestemmelser vedrørende politiattest, men har følgende merknader:

Ifølge endringene i fagskoleloven gjelder kravet om politiattest fra 15. januar 2017. FFF vil påpeke at det kan komme i konflikt med inngåtte studiekontrakter og forbrukerkjøpsloven at studenter som allerede er tatt opp i utdanninger, skal omfattes av de nye kravene. Disse må derfor unntas og kunne fullføre uten politiattest. FFF vil videre peke på det problematiske i at kravene skal gjelde før fagskolene har fått på plass regelendringene i sine egne forskrifter. FFF ser behov for en lengre implementeringsfase og endringene bør derfor gjelde først fra opptak høsten 2017.

FFF støtter departementet i at studentens forutberegnelighet må ivaretas gjennom tydelig informasjon og støtter departementet i at denne informasjonen også må opplyses om i tilbudsbrevet, jf. § 3-1 fjerde ledd, og med fordel bekreftes i en eventuell studiekontrakt.

Fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekstfag går normalt på deltid over to år, og praksisperioden er i de aller fleste tilfellene plassert i det andre året. Departementet foreslår å knytte fristen for levering av politiattest til opptaket. Konsekvensen av departementets forslag vil derfor være at politiattesten normalt vil være utstedt et til halvannet år før praksisen starter. Politiattesten kun vil få konsekvenser for deltakelse i praksis. FFF mener derfor at fristen for framlegging av politiattest knyttes til oppstart av praksisperioden. Gitt kravet om at politiattesten ikke skal være eldre enn tre måneder, gir dette også ekstra trygghet for at politiattesten fanger opp eventuelle hendelser tett opp til praksisperioden. FFF mener derfor at den løsningen som best vil ivareta utsatte og sårbare grupper sine behov vil være å knytte krav til levering av politiattesten opp mot oppstart av praksisperioden, kombinert med et krav om at fagskolen gir tydelig informasjon om krav til politiattest i tilbudsbrevet. Fristen bør da settes i rimelig tid før oppstart av praksisperioden slik at fagskolene får anledning til å vurdere om eventuelle merknader i politiattesten vil få konsekvenser for deres vurdering om studenten er skikket til å delta i praksisperioden eller ikke.

Forum for Fagskoler støtter også departementets forslag til bestemmelser i forbindelse med opprettelse av én felles nasjonal klagenemnd i saker som kan få alvorlige konsekvenser for studentene. Det er viktig for å sikre ensartet praksis i avgjørelser, og grundig og ryddig behandling. FFF er videre enig i at én nasjonal klagenemnd gir best mulighet for å utvikle kompetanse i å behandle slike saker og at det vil øke rettssikkerheten for studentene. Derfor støtter også FFF departementet sitt forslag om legge sekretariatsfunksjonen til FSAT som allerede er sekretariat for tilsvarende klagenemnd for høyskoler og universiteter.                                                                                                                                                                                         

for,

Forum for Fagskoler,

Hilde Widerøe Wibe

Sign.

Direktør næringspolitkk Abelia

Knut Erik Beyer-Arnesen

Sign.

Styreleder Forum for Fagskoler

Vedlegg