Høringssvar fra NUFHO Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning helse- og oppvekstfag

Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest

Dato: 20.12.2016

Svartype: Med merknad

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse og oppvekstfag (NUFHO) viser til høringsbrev av 20.09.2016 om høring av forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning – nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest.

 NUFHO har vedtatt å gi tilbakemelding på endringer knyttet til politiattest, da dette er viktig for de utdanninger som faller inn under utvalgets fagområde. For øvrig viser vi til Nasjonalt Fagskoleråds høringsinnspill.

 NUFHO er positiv til kravet om politiattest, og mener at dette bør omfatte alle utdanninger innen helse og oppvekst. Studenter innen helse- og oppvekstutdanninger vil komme i kontakt både med mindreårige, funksjonshemmede, mennesker som er pleietrengende og andre sårbare grupper.

Det er hovedsakelig innføringstidspunktet, og tidspunktet for når politiattest skal leveres, vi ønsker å problematisere.
For det første gjelder det innføringstidspunktet som foreslås fra 15. januar 2017. Vi mener at det kan være utfordrende å kreve politiattest fra studenter som allerede er tatt inn i en fagskoleutdanning, der dette tidligere ikke har vært stilt krav om. Vi mener derfor at innføringen bør gjøres på en slik måte at alle studenter som tas inn på en fagskoleutdanning fra og med neste opptak, dvs. som skal starte på en fagskoleutdanning etter 15. januar 2017, må levere politiattest.

Det andre er er valg av tidspunkt for når politiattesten skal leveres.
Deler av utvalget mener at politiattest bør leveres så snart han/hun har fått tilbud om studieplass, slik som i høgskolesystemet, mens andre mener at politiattest bør knyttes til praksistidspunktet, og at den bør leveres inn en bestemt tid i forkant av at praksis skal gjennomføres.
De fleste av utdanningene innen helse- og oppvekst er 1-årige utdanninger som gjennomføres over 2 år. Hvis kravet til politiattest skal være i forbindelse med opptak, kan det gå 1–1,5 år til vedkommende student skal ut i praksis. I denne perioden, fra politiattest er levert til praksisperioden skal gjennomføres, kan det ha oppstått kritikkverdige forhold som ikke er forenlig med å gjennomføre praksis.

Uansett hvilket tidspunkt som velges er det viktig at alle studenter som søker opptak til en fagskoleutdanning er kjent med at det for sitt studium kreves politiattest. Her blir informasjonsplikten viktig.