Høringssvar fra Radio Øst

Dato: 02.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Radio Øst på «Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier».

Det er med stor glede vi leser om forslaget at det skal bli mulig å søke Medietilsynet om driftsstøtte for sendekostnadene på DAB. De månedlige utgiftene til dette er betraktelig høyere enn det vi har på FM.

Radio Øst hadde sin første sending på FM i Østfold i 1984. I dag er vi også på DAB, nett og mobil. De siste årene har vært krevende økonomisk. Det er tøft å holde en ikke-kommersiell radio i gang, med i hovedsak gaver og frivillig lisens fra lyttere. Reklamemarkedet opplever vi svært vanskelig å få betydelig inntekter fra.

Vi er derfor litt urolig for det som blir skrevet i punkt 3,1 siste avsnitt:

«I FM etter 2021 foreslår Medietilsynet at det ved en eventuell utvidelse til å kunne gi driftsstøtte til digitalisering av lokalradio, bør vurderes om lokalradioer i slukkeområdene, mindre bingo-radioer og ikke-kommersielle lokalradioer som kun sender på FM utenfor slukkeområdene, særlig bør tilgodesees i en slik ordning. Departementet ber om tilbakemeldinger på om utvidelsen til å kunne gi driftsstøtte til digitalisering av lokalradio bør få en slik støtte.»

Først av alt: vi unner alle lokalradioer som kun er på FM, å få støtte til å sende via DAB! Men mange av oss som allerede har klart å komme oss på DAB, sliter betydelig økonomisk med fortsatt å klare å være der. Vi har ingen innflytelse på leiekostnadene og må betale det det koster. Hvis økonomien fortsetter å være så trang som den er for mange lokalradioer, kan konsekvensene bli at våre styrer ser seg nødt til, ennå en gang, å redusere kostnadene, og det kan bli DAB kostnadene…. Argumentet vil være at vi når veldig mange fortsatt på FM og nett.

Vi oppfordrer derfor Departementet sterkt om å ikke begrense driftsstøtten til kun å gjelde lokalradioer som ennå ikke er på DAB, men å legge inn mulighet for at alle lokalradioer kan søke om denne driftsstøtten.

At støtten skal kunne søkes om frem til og med 2026 er flott, men hvis kostnadene for å sende på DAB ikke blir betydelig lavere fra anleggskonsesjonærene, er det tvilsomt om Radio Øst, og antakelig mange andre lokalradioer, har klart å skaffe seg en større økonomisk kraft de neste 6 årene.

Når det gjelder tilskudds tak for tilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier i punkt 3,4, vil vi bemerke at det for Radio Øst sin del har vært helt avgjørende å kunne bruke den kompetansen som Norsk Lokalradioforbund har på digitalisering av lokalradio. Ikke bare for å komme på DAB, men også den vanlige driften av digital radio. Vi hadde ikke klart oss uten denne kompetansen! Den blir brukt jevnlig.

Vi ber dere derfor om å prioritere en tilleggsbevilgning til Norsk Lokalradioforbund i den rollen de har i digitaliseringen av lokalradio.

Mvh Sølvi Olimb

Redaktør/daglig leder

Radio Øst, Østfold