Høringssvar fra Hutchinson AS

Dato: 03.09.2020

Svartype: Med merknad

Vi viser til departementets forslag til høring datert 23.juni 2020 og ønsker å avgi følgende kommentarer på vegne av Hutchinson AS som er anleggskonsesjonær i region 3, 7, 8 og 9 og har driftsavtaler i region 13 og 14.

Høringsnotatet viser god kjennskap til de utfordringer som lokalradiobransjen nå står ovenfor de neste årene. Skal bransjen overleve trengs det betydelig støtte både til oppbyggingen av DAB-nett i regionene og at dette kan virke i kombinasjon med det lokale FM-nettet så lenge som mulig. Det er ingen annen måte for bransjen å overleve på.

Det er positivt at departementet nå har igangsatt en notifiseringsprosess slik at taket på 200 000 euro over 3-år kan oppheves. Grensen må oppheves for anleggskonsesjonærene fordi dette fører til sterk begrensing i utbyggingen. Det er bedre at man faktisk ser på behovet i den enkelte region framfor en slik grense. Det er også slik at kun 50 % (75 % som strakstiltak under korona) av beløpet utbetales hemmer utbyggingen av likviditetsmessige årsaker slik det også pekes på i høringsnotatet. Å ha et tak per år på 1.5 millioner slik departementet foreslår er akseptabelt.

Vi ber også om at departementet følger opp Medietilsynets anbefaling om en midlertidig utvidelse av tilskuddsordningen slik at ordningen også omfatter driftsstøtte. Også for anleggskonsesjonærene er dette viktig fordi et manglende kundegrunnlag på grunn av for høye kostnader for å være med i DAB-nettet skaper problemer og utfordringer for driften av anleggskonsesjonene.

Vi vil også gjøre departementet oppmerksom på den betydelige prisøkningen som har funnet sted på DAB de seneste år. Det skyldes først og fremst to forhold: Svekket krone i forhold til euro og det meste av utstyret kjøpes i utlandet og dernest at installasjonskostnadene er økt betydelig. Det er begrenset leverandørkapasitet på dette område og konkurransen mellom tilbyderne er redusert.

Når det gjelder paragraf 3.4 om de nasjonale sammenslutninger og at taket her skal være kroner 700 000 er vi uenig i akkurat dette punktet. Norsk Lokalradioforbund er i en særstilling i forbindelse med plattformovergang fra FM til DAB. Skal den enkelte lokalradiostasjon lykkes med dette trengs det et sterkt forbund for å hjelpe til teknisk og administrativt den enkelte stasjon. Dersom departementet likevel vil beholde en slik grense må det åpnes for at Forbundet gjennom en periode kan få ekstra bevilgninger nettopp for å hjelpe hver enkelt stasjon med å utvikle DAB. Det kan gjerne være etter en egen søknad fra NLR hvor taket for akkurat dette også kan være på 1.5 millioner kroner. Dette skal naturligvis være tidsbegrenset fram til de forskjellige regionene er utbygget på en tilfredsstillende måte.

Til slutt en generell og prinsipiell kommentar: Denne ordningen var i mange år i praksis reservert for lokalradio. Større mediehus kan nå også søke på midler her. Det er en konsekvens av hvordan mediene utvikler seg. Men store mediehus har også en lang rekke andre støtteordninger som de benytter seg av inkludert en omfattende statsstøtte og momsfritak. Det må ikke bli slik at disse spiser seg inn på ordningen som opprinnelig var ment for lokalradio. Skjer det må også lokalradio få anledning til å bli tildelt direkte statsstøtte på linje med lokalaviser og andre medier.

Vi håper departementet tar hensyn til disse synspunktene.

Med vennlig hilsen

Svein Larsen

Daglig leder i Hutchinson AS