Høringssvar fra Samkring AS v/ styreleder Tormod Gusland

Dato: 04.09.2020

Svartype: Med merknad

Endring av støtteordningen til lokale lyd og bildemedier

Radio Domen, Radio Nordkapp, Radio DSF og Guovdageainnu Lagasradio (GLR) har etablert et selskap som heter Samkring AS. Disse lokalradioene har drevet på FM i området som utgjør DAB-region Øst-Finnmark gjennom mange år.

Selskapets primære mål er å samle utbygging og drift av DAB og digitale lydtjenester for Finnmark. Gjennom en svært vellykket, men tidkrevende utbygging av DAB i område 37- Øst-Finnmark, har vi klart å holde driftskostnader nede og få til en effektiv utbygging av DAB-nett for lokalradio.

Løsningen for område 37 er at DAB utbygging skjer i samarbeid med de som fra før har innholdskonsesjon på FM og dermed kjenner sitt nærområde godt. Det bidrar til at driften blir mer korrekt i forhold til hvilke muligheter som finnes for utbygging lokalt. Den finansielle eksponeringen blir derfor også redusert tilsvarende fordi innholdskonsesjonærene står for den lokale driften av DAB-sendere i sine områder. I tillegg til våre aksjonærer har også Foreningen Radio Porsanger og Radio Mehamn deltatt i utbyggingen.

Anleggskonsesjonen for område 37 tilhører i dag Radio DSF, men i forbindelse med at første trinn i utbyggingen er å anse som ferdig innen oktober 2020, vil spektrum og anleggskonsesjonen søkes overført til Samkring AS.

Bakgrunnen for dette er at vi ønsker at Samkring da skal kunne starte utbygging i områder våre eiere ikke har dekning med sine FM-nett.

Dette kan innebære DAB-dekning både i Kirkenes, samt i Båtsfjord og Berlevåg i nær fremtid.

Når konsesjonen overføres til Samkring, betyr dette at Samkring derfor vil kunne motta offentlig støtte til utbygging etter dagens støtteordning.

Den videre utbygging vil også fortsette i nærområdene til våre eiere. På denne måten vil Samkring og dets eiere bidra til et DAB-nett av meget høy kvalitet for lokalradio i en større del av Finnmark enn hva som ellers ville vært mulig.

Det å bygge ut DAB-nett i Finnmark er ganske krevende. Store avstander, lite befolkning og dyr infrastruktur bidrar til en komplisert nettstruktur. Allikevel har vi altså klart å få til dette på en effektiv måte med en god struktur for eierskap og deltagelse.

Den tekniske kompetansen som tilbys fra Norsk Lokalradioforbund har vært avgjørende for at vi har klart å få til et velfungerende DAB-nett.

Uten denne tekniske kompetansen til både utbygging og drift, ville det ikke vært mulig å bygge ut digitalt radionett for Øst-Finnmark.

Forslag til endring med konsekvenser for Finnmark.

Slik Departementet har lagt frem sitt høringsforslag, vil eierne av Samkring bli prioritert med sine driftskostnader som leietakere i det lokale DAB-nettet for Øst-Finnmark.

Når Samkring tar over anleggskonsesjonen og ønsker å fortsette utbygging i andre områder i Øst-Finnmark – vil det være usikkert om Samkring som mulig anleggskonsesjonær også får dekket driftskostnader til drift i andre deler av Finnmark på grunn av at anleggskonsesjonæren kommer lavest ned når det gjelder tildeling av driftsmidler til DAB-nettet.

Kostnadene til distribusjon av digitalradio i Finnmark er ikke regningssvarende med så store avstander og så liten andel av befolkningen som skal dekkes med lokalt DAB-nett.

Avisene får distribusjonstilskudd for distribusjon av aviser for Finnmark. Samkring mener det er viktig at medier likebehandles fordi mye av avislesingen nå foregår digitalt. Dette distribusjonstilskuddet kan derfor fint deles med innehaver av digital anleggskonsesjon for område 37 og 36, slik at man faktisk sikrer digitale lydmedier også for Finnmark

Våre synspunkter på endringen av forskriften

Forslaget til endring av §3 for tildeling av driftsstøtte:

Vi støtter at innholdskonsesjonærer i områder med svakt kommersielt grunnlag blir prioritert foran nisjeradioer i slukkeområder.

Vi mener derimot at anleggskonsesjonærer i områder med svakt kommersielt grunnlag – som ønsker å bygge ut i områder uten et lokalradiotilbud også må prioriteres på samme måte som innholdskonsesjonæren, altså under punkt a.

Dette vil sikre at man også kan få et mangfold av et lokalt radiotilbud i områder som ikke har tilgang til et slikt mangfold. Dette vil være et viktig insentiv for å sikre prosjektets lokale mangfold.

Heving av stønadstaket til 1,5 millioner kroner pr. foretak er noe som absolutt er nødvendig slik Departementet foreslår. Utbyggingen av de digitale DAB-nettene er svært kostnadskrevende for våre eiere.

Som en naturlig konsekvens av behovet for å sikre lokalradioene i Finnmark digital distribusjon, bør Departementet vurdere å tildele et dedikert distribusjonstilskudd.

Dette kan gjøres ved å endre distribusjonstilskuddet til avisene i Finnmark.

Dagens distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark er hverken teknologinøytral eller tar høyde for de teknologiske endringene som reduserer behovet for distribusjon av aviser på papir og denne stønadsordningen kan derfor helt uproblematisk tilpasses den moderne digitale virkelighet.

Tilgang til teknisk kompetanse for digitalisering av lokalradio

Samkring er avhengig av at våre leietakere får et digitalt radionett som er av betydelig høy teknisk kvalitet, samtidig som det også kan driftes på bakgrunn av fylkets kompleksitet.

Det er kostnadskrevende å bygge og drifte et digitalt radionett for Finnmark. Gjennom våre eieres medlemskap i Norsk Lokalradioforbund, har vi fått tilgang til teknisk kompetanse på utbygging og drift av et solid og profesjonelt DAB-nett for Finnmark. Nettet bygges blant annet for å tåle de krevende klimatiske forholdene i området.

Selv om det blir tildelt mer midler til digitalisering og drift av digitalradio, er det også viktig å sikre tilgang til høyst nødvendig kompetanse for dette arbeidet.

Vi mener det er helt avgjørende at Departementet sikrer nødvendig økonomiske ressurser for at den tekniske kompetansen i Norsk Lokalradioforbund opprettholdes gjennom hele utbyggings og driftsfasen for de lokale digitale radionettene i Norge.

Oppsummering fra Samkring

Samkring støtter Departementets forslag om prioritering av driftstøtte til digitalisering av lokalradioer i områder som har et svakt kommersielt grunnlag for drift av lokalradio, men vi mener at det også må vurderes å gi distribusjonstilskudd for det digitale radionettet i Finnmark.

Slik forslaget er fremlagt, vil det være innholdskonsesjonær i slike områder som skal prioriteres først, deretter nisjeradioer i storbyene og dernest kommer driftsstøtte til anleggskonsesjonær. Vi mener anleggskonsesjonærer som for område 37 bør prioriteres høyere og særskilt fordi det gjør det mulig å bygge ut et mangfoldig radiotilbud i områder som fra før har et begrenset medietilbud.

Tilgang til teknisk kompetanse for bransjen må sikres gjennom hele perioden bransjen skal over på digitale radiotjenester som DAB og webradio – både i forhold til utbygging og drift. Denne kompetansen er helt avgjørende for at de statlige verdiene skal kunne realiseres med best mulig utgangspunkt.