Høringssvar fra Radio Domen AL

Dato: 04.09.2020

Svartype: Med merknad

Endring av støtteordningen til lyd og bildemedier – Uttalelse fra Radio Domen

Radio Domen støtter Departementets forslag på endring av støtteordningen for å kunne tilby driftsstøtte til digitalisering de minste lokalradioene.

Vi har etablert DAB sendinger i område 37 som er Øst-Finnmark - fra vårt studio i Vardø. Kostnadene til drift av DAB nett er meget høye, spesielt er kostnadene til linjeleie høyt for Finnmark.

Det finnes ikke noe kommersielt grunnlag for drift av lokalradio fra Vardø, så driften er derfor fremdeles frivillig. Derfor er driftsstøtte for å dekke kostnader til å sende med DAB radio og via WEB radio svært avgjørende for om vi kan klare oss.

Gjennom selskapet Samkring AS, samarbeider vi om drift av DAB nettet i område 37. Det har gitt oss mulighet for å sende i flere områder enn Vardø, men gratis er det altså ikke.

Løsningen for Øst-Finnmark

Gjennom samarbeidet med Radio DSF, Radio Nordkapp og GLR i Kautokeino har vi etablert et samarbeid som medfører at Radio Domen dekker de lokale kostnadene for drift i Vardø mens vi da får tilgang på kapasitet i det lokale DAB-nettet for Øst-Finnmark.

På denne måten har vi fått realisert et lokalt DAB nett i områder med svakt befolkningsgrunnlag, samtidig som vi får tilgang til flere steder i Finnmark.

Samarbeidet medfører at vi kun får dekning i de områdene våre samarbeidspartnere har FM dekning. Øst-Finnmark er et stort område, så om vi skal dekke andre steder som f.eks. Kirkenes eller Båtsfjord med DAB, må støtteordningen også gi midler til anleggskonsesjonæren.

Den praktiske konsekvens av forslaget til Kulturdepartementet.

Forslaget fra Kulturdepartementet vil gi oss helt nødvendig kapital for å kunne drifte det lokale DAB nettet i vårt område. Det vil også gjøre det mulig for å formidle sendinger digitalt på internett.

For Vardø er det et stort løft fordi vi endelig kan ta del i et digitalt medietilbud. Men det er altså ingen kommersiell verdier involvert i vår drift og støtten må derfor være mer permanent enn bare frem til 2027.

Skulle støtten bli borte fra 2027, vil også Radio Domen se seg nødt til å avvikle sin radiovirksomhet – så for de mindre områdene i Norge - må driftsstøtte til de minste radioene gjøres mer permanent enn hva Departementet legger opp til.

Teknisk bistand under etablering av DAB og nettradio

Radio Domen har ingen teknisk kompetanse for å komme seg på digitale løsninger som DAB eller nettradio og oppbyggingen av et lokalt DAB nett for Vardø og Kiberg – lengst øst i Norge – kan vi takke den tekniske kompetansen som er tilgjengelig gjennom Norsk lokalradioforbund.

Denne kompetansen har bidratt til at Radio Domen har klart en etablering på DAB og nettradio som har sikret et nytt liv for et solid radiotilbud fra Vardø.

Denne kompetansen må man fortsatt sikre slik at vi kan klare oss gjennom en svært krevende tid.

Oppsummering fra Radio Domen

· Radio Domen støtter Departementets forslag om prioritering av driftstøtte til digitalisering av lokalradioer i de minst kommersielle områdene i Norge som spesielt gjelder Vardø og Øst-Finnmark.

· Driftstøtten må være utover 2027, helst så lenge man har en digital konsesjon

· Kompetansen som tilbys fra lokalradioforbundet har vært helt avgjørende for at Radio Domen har etablert seg på DAB-plattformen.

Med vennlig hilsen

Morten Wilhelmsen

Styreleder

Radio Domen AL