Høringssvar fra Mediehuset KSU 24/7 AS

Dato: 04.09.2020

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift 19. februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Mediehuset KSU 24/7 AS er anleggskonsesjonær for FM og DAB i region 25 Nordmøre.

Som et mindre medieforetak med lokale eiere og med radio som hovedformål har vi følgende kommentarer til forslaget om forskriftsendring:

Driftsstøtte

Generelt er det meget positivt at mer av støtten går til drift av mindre DAB-anlegg. Det er betydelig dyrere å drifte et DAB-anlegg fremfor et FM-nett. Her er det særlig økte lisenskostnader, andre tekniske krav med dertil hørende økte leiekostnader, samt at det ofte er behov for flere DAB-sendepunkt for å dekke samme nedslagsområde som FM-signalet dekker.

Mellomfinansiering

Det er krevende likviditetsmessig for et mindre radioforetak å mellomfinansiere investeringstilskuddet med 50 prosent inntil ferdigstillelse. Det blir ikke mindre krevende om forskriften åpner opp for større tilskudd.

Derfor ville det lette investeringsbyrden om en større del av tilskuddet kommer til utbetaling før oppstart av DAB-utbyggingen. Alternativt at rente- og etableringskostnader ved låneopptak for mellomfinansiering kan tas med som en del av investeringskostnad og medtas i tilskuddet.

Lokal kompetanse og medieorganisasjonen

Små radioforetak som bygger ut anlegg har utfordringer med å inneha og være oppdatert med tekniske kompetanse, derfor er det avgjørende at medieorganisasjonen sentralt (Lokalradioforbundet) har mulighet til å inneha dette og kunne tilby dette til en lav kostnad. Det vil gi en god samling av kompetanse, og en rimelig prising av tjenesten vil gjøre terskelen lavere for å søke tiltrengt kompetanse som sikrere en bedre utbygging av tekniske anlegg.

Mediehuset KSU 24/7 støtter ikke at det skal være et tak for hvor mye Norsk Lokalradioforbund skal kunne motta i støtte. NLR er en helt avgjørende organisasjon for landets lokalradioer og i særlighet for små organisasjoner hvor det ikke er økonomiske rammer for å inneha spesiell radio- og mediefagligkompetanse opp i mot rettighetsorganisasjoner, myndigheter og ikke minst teknisk kompetanse for å bygge ut og drifte en digital radio.

Mvh

Charles Williamsen

Daglig leder og medeier