Høringssvar fra Radio Rjukan AS

Dato: 04.09.2020

Svartype: Med merknad

Radio Rjukan

Postboks 4

3661 RJUKAN Rjukan 03.09.2020

Til: Kulturdepartementet

Høring - forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Radio Rjukan er en lokalradio i Telemark med små ressurser, likevel klarer vi å opprettholde daglige lokale sendinger. Vår hovedinntektskilde er radiobingo, men vi har også noen andre inntekter. Generellt holder vi hodet over vannet økonomisk, men har ingen muskler til å bruke på annet enn radiodriften.

Vi er positive til forslagene om endringer i forskriften til lokale lyd- og bildemedier. I vårt område bor det få mennesker spredt over et stort geografisk område som gjør at vi trenger mange FM-sendere. Dette er en investering vi har gjort for mange år siden og som utgjør en relativ lav driftskostnad, i snitt under 10 000 kroner pr. år.

Telemark er et vanskelig område å dekke tilfredsstillende med DAB. Selv rikskanalene har endel områder med svært dårlig dekning på DAB, og det gjør DAB til en kostnadskrevende affære i fjell-Telemark. Det betyr en betydelig merkostnad i et område som vårt.

Det lokale DAB-nettet i vårt område dekker også et mye større område enn det vi har konsesjon for på FM og leieprisen for at vi skal få være med på DAB er satt til 10 000 kroner pr. måned. Dette er en merkostnad på 120 000 kroner i året som vår lokalradio ikke tjener noe som helst på. Vi har ingen interesse av dekning utenom Tinn kommune.

Vi har våre lyttere på FM i dag og det er lite som tyder på at det vil være en fordel for oss å satse på DAB. Da er digitale løsninger via internett en mer aktuell og fremtidsrettet strategi som vi jobber aktivt med. Slik vi ser det har norske myndigheter og de store riksradioene tvunget fram at lokalradio skal over på DAB helt unødvendig og slengt regningen over til oss. Vi må ut med millioner av kroner på en teknologi som for oss er helt unødvendig og bare skaper hodebry.

Dersom myndighetene mener alvor med å opprettholde det mangfoldet lokalradio innebærer ser vi ingen annen mulighet enn at det gis tilskudd til både investering og drift av lokale DAB-nett, slik det kommer fram i endringsforslaget.

Radio Rjukan AS er ikke selv innehaver av anleggskonsesjonen, men har fått vite at det med nåværende tempo vil ta årevis før vårt DAB-nett får noe i nærheten av den dekningen som alle lokalradioene har på FM i det samme området.

Noe av dette vil kunne gjøres bedre ved at anleggskonsesjonær får mulighet til å søke om mer penger fra tilskuddsordningene, altså heve taket, slik det foreslås.

Det som hadde vært enda bedre var om lokalradioene fikk lov til å fortsette på FM også etter 2027.

Oppsummert støtter vi endringsforslagene og vil gå så langt som å si at det er helt nødvendig for oss å få tilskudd til alle deler av DAB. Vi lever greit på FM, men får vi ikke lenger sende på FM vil vi ble helt avhengige av tilskudd for å kunne fortsette vår radiodrift.

Mvh

Kyrre Dahl

Styreleder

Radio Rjukan

Vedlegg