Høringssvar fra Radio DSF

Dato: 04.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – Endring av støtteordningen til lokale lyd og bildemedier

Radio DSF er en kristen nisjeradio med det samiske folket som målgruppe. Radioen ble startet i 1990. Vi har gjennom årene hatt et variert tilbud av programmer, med hovedvekt på bibelundervisning og andakter. En annen viktig del av vårt oppdrag er å benytte samisk salmesang i radio. Vi sender programmer på samisk, finsk og norsk.

Vi har anleggskonsesjon på FM i kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Vadsø. Gjennom Radio Nordkapp sitt sendenett sender vi også på FM i Porsanger. Innføring av DAB har de senere årene gitt oss mulighet til å utvide vårt sendeområde og sendetid. Vi leier på DAB-nettet i Vest-Finnmark (som kun dekker Alta) og Nord-Troms (som foreløpig kun dekker Tromsø). I region Øst-Finnmark er vi anleggskonsesjonær på DAB. Der har vi bygget eget DAB-nett i samarbeid med de andre etablerte lokalradioene: Radio Nordkapp, Radio Mehamn, Foreningen Radio Porsanger, Radio Domen og Guovdageainnu Lagasradio (GLR).

Vår andel av dette samarbeidet har foreløpig betydd at vi har tatt ansvaret for å bygge ut lokal DAB i Karasjok og Vadsø. I samarbeid med de andre har vi kunnet bygge ut også i deres områder. Dette kunne vi ikke klart på egen hånd, da vi fort ville nådd støttetaket om vi skulle søkt om midler til det alene.

Utbyggingen frem til nå har kun vært mulig på grunn av støtteordningen og at vi har samarbeidet om prosjektet. Med tanke på geografi og bosettingsmønster i området har vi i første omgang konsentrert oss om å bygge DAB-dekning på stedene der det bor mest folk. Finnmark er jo et område med store avstander mellom de største stedene, og vi er derfor fortsatt i stor grad avhengig av FM for å kunne ha et lokalradiotilbud utenfor de tettest bebygde stedene. Med spredt- og relativt lavt befolkningsgrunnlag er det kommersielle grunnlaget svakt for å kunne tjene penger på lokalradio innenfor vår DAB-region i Finnmark.

Det ser derfor ut til å være begrensede muligheter for å drive nettet basert på leieinntekter. Foreløpig ser det ut til at DAB-nettet først og fremst blir en digitalisering av de radioene som allerede var her, og at det er liten interesse fra andre.

Hvis vi skal kunne bygge ut DAB-dekning også mellom tettstedene, med mål om å dekke tilsvarende stort område som vi dekker med FM vil det være behov for at støtteordningen videreføres, og at støtten økes.

For å stå for utbyggingen i vårt område har vi sammen med flere av de andre radioene opprettet et selskap for å samarbeide om utbyggingen. Det heter Samkring AS. Vi ønsker at dette selskapet skal overta anleggskonsesjonen for område 37 når første utbyggingstrinn er fullført.

Tanken bak dette er at vi i neste utbyggingstrinn ønsker at Samkring skal ta for seg utbygging og drift av steder utenfor det som til nå har vært våre sendeområder på FM. Da vil de fleste innbyggerne i DAB-regionen etterhvert få dekning der de bor. Vi som innholdskonsesjonær kan da samtidig prioritere å stå for utbygging i områder som er viktig for oss å forbedre dekningen. Naturlig videre utbygging for vår del vil være andre deler av Kautokeino og Karasjok, og deler av Tana og Nesseby.

Hvis dette skal lykkes i vårt område må vi få støtte til både utbygging og drift. Innholdskonsesjonærer og anleggskonsesjonærer må begge kunne søke om støtte til begge deler slik det har vært praktisert for oss frem til nå.

Det er høye investeringskostnader, men som kjent er også driftskostnadene ved DAB mye høyere enn for FM, noe som gjør at sendekostnadene våre blir vesentlig høyere enn tidligere, for et radionett som foreløpig har dekningsområde som tilsvarer kun en mindre andel av FM-nettet vårt. En videre utbygging av nettet vil gjøre at driftskostnadene vil øke ennå mer. Hos oss er det radioene som bygger ut i sine områder, som også dekker kostnadene ved drift av anleggene de har bygget ut. For vår del er det derfor viktig at det gis støtte til digitalisering av hvert enkelt sendeanlegg, og ikke kun støtte per region.

Vi ser at arbeidet med DAB-utbygging krever mye administrativt arbeid og oppfølging og dermed binder opp en del ressurser som ellers kunne vært brukt til utvikling av kanalens innhold.

Kompetansebehov i forbindelse med utbygging og drift av DAB.

Radio DSF har ikke selv den tekniske kompetansen som kreves for å bygge ut DAB i våre områder, så vi har vært avhengig av å leie inn teknisk kompetanse utenfra. Med tanke på daglig drift av anlegget er det i en periode nå behov for opplæring av eget personell, og fortsatt innleie av teknisk personell. Det er gjennom medlemskapet i Norsk Lokalradioforbund at vi har leid inn denne kompetansen. Uten denne innleide kompetansen ville utbyggingen ikke ha kommet i gang, og vi ville ikke kunne løse tekniske problemer i driftsfasen. For oss som anleggskonsesjonær er det viktig at vi har tilgang på teknisk kompetanse, og det har fungert godt at dette har vært tilgjengelig gjennom lokalradioforbundet. Det er meget viktig å beholde denne ressursen for å lykkes med digitalisering av lokalradio i tiden fremover.

Problemstillinger for minoritetsradioer i en digital virkelighet

Vi er en minoritetsradio som nå har gått fra å kun sende 4-6 timer på FM hver dag til å bli en 24/7 kanal på DAB. Det vil være en fordel om driftsstøtten til minoritetsradioer også kan økes. Det er viktig om vi skal ha mulighet til å kunne produsere mer innhold på minoritetsspråk til den økte sendetiden.

Vi kjenner til at det samme gjelder for andre lokalradioer som er i samme situasjon, og ber om at også dette støttebeløpet heves fra dagens nivå for å imøtekomme den nye situasjonen.

Økonomi

Tilskuddene fra Medietilsynet har vært helt avgjørende for å kunne gjennomføre utbyggingen og drifte sendepunktene frem til nå.

Støttebeløpet har til nå vært utbetalt i to omganger, først en del ved tildelingen, og resten når prosjektet er fullført. Det vil lette den økonomiske situasjonen om hele støttebeløpet kan betales ut allerede ved tildelingen. Vi mener at dette vil gjøre at anleggene kan bygges ut raskere.

For oss som driver lokalradio i et grisgrendt område med liten befolkning og store avstander er det avgjørende at det kommer på plass en permanent driftstøtte som dekker ekstrakostnadene drift av DAB medfører. Vi opplever at forslaget slik det foreligger nå vil bidra til å bedre situasjonen.

Oppsummering

Radio DSF støtter forslaget om at søknader der sendingene dekker et område som har gir et svakt kommersielt grunnlag for drift av lokalradio, må prioriteres.

Innholdskonsesjonærer som i samarbeid med anleggskonsesjonær ønsker å bygge ut DAB-dekning i sitt nærområde, og anleggskonsesjonærer selv må kunne søke om støtte til både utbygging og drift. Det er viktig at driftsstøtten blir en permanent ordning som gir forutsigbarhet og sikrer at DAB-nettet kan bygges mer ut uten at radioenes økonomi blir et hinder.

Støtten til minoritetsradioer bør økes for å tilpasses den nye situasjonen med økt sendetid.

Som anleggskonsesjonær er vi avhengig av å ha tilgang på teknisk kompetanse for å gjennomføre utbygging og holde anlegget i drift. Muligheten til å få tilgang på dette gjennom lokalradioforbundet har vært avgjørende for at vi har kunnet gjennomføre utbyggingen. Det må sikres at denne kompetansen forblir tilgjengelig gjennom hele driftstiden.