Høringssvar fra Guovdageainnu Lagasradio

Dato: 01.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Kautokeino – Endring av støtteordningen til lokale lyd og bildemedier

Guovdageainnu Lagasradio (GLR) er samisk språklig minoritetsradio som sender fra Kautokeino og sender til de samiske områdene i Karasjok og Tana. Vi har holdt på siden 1991 og bidratt sterkt med å få livsviktig informasjon til den samiske befolkningen i Finnmark.

Endringen av støtteordningen til lyd og bildemedier påvirker vår økonomiske situasjon og vi har derfor en rekke innspill til den endringen som er foreslått.

GLR samarbeid med Radio Nordkapp, Radio Domen og Radio DSF på utbygging av digitale lydløsninger for Finnmark. Med digitale lydløsninger dekker vi både DAB og webbaserte løsninger for Finnmark.

Finnmark er et område med svakt kommersielt grunnlag på grunn av store avstander og spredt befolkning. Det bor heller ikke mange personer som kan bidra til kommersielle levedyktige lokalradioer i området, så vi har ingen kommersielle muligheter. Vi definerer området som Finnmark etter den gamle fylkesstrukturen.

Derfor er de foreslåtte endringene svært viktige og et betydelig løft for en liten radio som GLR. Som språklig minoritetsradio opplever vi det som kostnadskrevende å sende på digitale plattformer. Kostnadene til digitale sendinger på DAB påvirker våre redaksjonelle muligheter og Departementets forslag vil bidra til å endre dette kostnadsbilde.

I forbindelse med forrige endring av støtteordningen for lyd og bildemedier, fikk minoritetsradioer også betydelig redusert driftstøtte. Det maksimale støttebeløpet er nå på kun 50 000. Med dagens kostnadsutvikling, holder ikke dette til døgnkontinuerlig radiosending med godt redaksjonelt innhold.

Vi må derfor be at Departementet vurderer å øke støtten til minoritetsradioer som ønsker å sende på digitale plattformer 24/7 til minimum 150 000. Det hjelper altså ikke med driftsstøtte til DAB uten at også minoritetsradioer som GLR får økt driftstøtte.

Hva vi mener om Departementets forslag til endringer.

Slik forslaget er fremlagt – vil man nå vedtektsfeste driftsstøtte til radioer som velger å sende digitale sendinger - i et område som gir et svakt kommersielt grunnlag for drift av lokalradio.

Kautokeino og Karasjok er områder med ingen mulighet for å drive lokalradio på et kommersielt grunnlag. Derfor vil driftstøtten slik man foreslår, bidra til at vi får dekket driftskostnadene til digitaliseringen av GLR.

Slik utbyggingen og drift av DAB er organisert i Øst-Finnmark, deler lokalradioene på kostnader til utbygging og drift av det lokale DAB-nett i sine respektive FM-konsesjonsområder. GLR dekker da drift for sin DAB-dekning i Kautokeino, mens de andre lokalradioene dekker kostandene til drift og utbygging for sine områder.

GLR deltar også som deleier i selskapet Samkring som skal overta ansvaret for hele område 37. Konsesjonen er i dag tilhørende Radio DSF, men av kostnadsmessige årsaker skal Samkring overta denne konsesjonen fordi hovedutbyggingen i våre primærområder anses som sluttført.

Samkring skal derfor ta for seg utbygging og drift utenfor våre primærområder, men vil være avhengig av støtte til både utbygging og drift. Det er derfor viktig at også anleggskonsesjonærer får særskilt støtte til drift i områder med svakt kommersielt grunnlag som Finnmark tross alt er.

Støtten til drift av minoritetsradioer må økes

GLR har opplevd mange oppturer og nedturer med støtteordningen for lokale medier, og den største nedturen kom da støttebeløpet til drift ble redusert til maksimalt 50 000.

Skal GLR kunne lage et døgnkontinuerlig tilbud som språklig minoritetsradio, må beløpet økes tilsvarende. Dagens midler er ikke tilpasset økt behov for redaksjonell produksjon når man får døgnkontinuerlig sendinger på digitale radionett.

Slik som situasjonen er for språklig minoritetsradio i Finnmark, er det GLR og Radio DSF som mottar slik støtte. Vi deler sendetid på FM, men for DAB og med WEBradio skal vi levere et produkt gjennom hele dagen – 24 timer – 7 dager i uken. Det er derfor helt naturlig at støtten til drift av språklig minoritetsradio blir tilpasset denne svært viktige endringen i leveranse av radioprogram. Støttebeløpet er fortsatt tilpasset begrenset FM drift, men altså ikke fullverdig digital drift.

Derfor mener vi at beløpet må økes til minst 150 000 for språklig minoritetsradio som skal sende radio 24/7. Kravet må være at de innehar gyldig digital konsesjon og har en transmisjonsavtale som bidrar til å sende språklig minoritetsradio gjennom hele døgnet.

Tilgang til teknisk kompetanse for digitalisering av lokalradio

Digitalisering av lokalradio er ganske krevende og GLR har ikke tilgjengelig kompetanse for å kunne bli en del av den digitale radiohverdag, hverken i forbindelse med etablering eller drift. Det hjelper ikke om man får økt støttetak til utbygging hvis ingen kan drifte et lokalt DAB-nett.

Heldigvis er det slik at gjennom vårt medlemskap i lokalradioforbundet, får vi tilgang til teknisk kompetanse som er helt nødvendig for at vi skal lykkes på digitale plattformer. Utfordringen er den usikkerheten til om denne tjenesten får fortsette og her er det viktig for Departementet å se at skal pengene man deler ut – skal realiseres - må man ha et teknisk apparat for å bistå lokalradio.

Gjennom denne kompetansen har vi fått på plass DAB for lokalradio i Kautokeino og i Øst-Finnmark. Det har vært en krevende prosess og uten tilgang på teknisk kompetanse, ville vi faktisk aldri klart å bli en del av det digitale radiotilbudet.

GLR mener derfor Departementet må sikre at denne kompetansen vil være tilgjengelig for lokalradiobransjen i overskuelig fremtid også i forhold til både utbygging og drift.

Oppsummering fra GLR

GLR støtter Departementets forslag om prioritering av driftstøtte til digitalisering av lokalradioer i områder som gir et svakt kommersielt grunnlag for drift av lokalradio.

Selv om GLR får permanent driftsstøtte til DAB og WEBradio, er dagens støtte til språklig minoritetsradio ikke tilpasset kravet til økt redaksjonell tilstedeværelse. Det betyr at støtten til språklig minoritetsradio også må kompenseres tilsvarende.

Tilgang til teknisk kompetanse for bransje må sikres gjennom hele perioden bransjen skal over på digitale radiotjenester som DAB og webradio – både i forhold til utbygging og drift. Denne kompetansen er svært avgjørende for at GLR skal lykkes med å bli en fullverdig digital lokalradio og for at de verdiene som aktiveres, skal fungere for lokalradio.

Med vennlig hilsen

Nils Martin Kristensen

Daglig leder

Guovdageainnu Lagasradio