Høringssvar fra Jæren Misjonsradio

Dato: 01.09.2020

Svartype: Med merknad

Høring – forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Foreslåtte endringer i forskriften §3, 5 og 6 omfatter tilskuddsformer, tilskuddstak og kriterier for tilskudd til digitalisering av lokalradio. I sum er dette en styrking av støtteordningen som bidrar til å stimulere mangfoldet og utbyggingen i distriktene, noe vi helhjertet støtter.

Vi har noen få kommentarer og innspill til tiltak vi mener er nødvendige for at endringene skal få den ønskede effekt (§6):

1. Etterkontrollen bør styrkes for å unngå misbruk av tildelte midler. Ved utbygning/utvidelse av sendenett bør det være krav om innrapportert dokumentasjon av installasjon før støtte utbetales, og at installasjon og dokumentasjon blir utarbeidet av ekomnett-autorisert installatør. Dette vil forenkle tilsynsbehovet fra NKOM og Medietilsynet.

2. I dag går en god del av støttebeløpene til å etablere radiokanaler som i realiteten videresender andre kanaler, noe som klart undergraver mangfoldet. Disse bør nedprioriteres ved behandling av søknader.

3. Betegnelsen «investeringstilskudd» bør omdefineres til «kompensasjonsordning» slik at konsesjonærer som lånefinansierer utbygging får mulighet til å søke kompensasjon i etterkant. Dette vil kunne gi raske utbygging av digitale sende nett for lokalradioene.

Forslag til endringer i forskriften:

§1. Målgruppe

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til:

a) lokalkringkastingskonsesjonærer i henhold til kringkastingsloven § 1-1 første ledd bokstav b og § 2-1 første ledd,

b) registrerte kringkastere i henhold til kringkastingsloven § 2-1 tredje ledd som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum,

d) anleggskonsesjonærer i henhold til kringkastingsloven § 2-2 i digitale lokalradionett.

Vi ber om at det spesifiseres at det kan gis støtte til lokalradionett som benytter frekvensressursen Riksblokk II, da denne også brukes til lokalradio. Dette kan gjøre ved å endre punkt d) til;

d) anleggskonsesjonærer i henhold til kringkastingsloven § 2-2 i digitale lokalradionett i Lokalblokka og Riksblokk II.

§6. Kriterier for vurdering av søknader om tilskudd til digitalisering av lokalradio

Følgende generelle kriterier vektlegges ved behandling av søknader om investeringstilskudd til

digitalisering av lokalradio, jf. § 3 første ledd bokstav a:

Endre avsnitt A fra «sannsynligheten for at prosjektet lar seg realisere» til «ekomnettautorisert installatør skal gjennomføre og dokumentere prosjektet».

Følgende generelle kriterier vektlegges ved behandling av søknader om driftstilskudd til digitalisering

av lokalradio, jf. § 3 første ledd bokstav a:

Her foreslår vi en endring av punkt A til:

a) prioritering av søkere med begrenset sendetid, som ikke har til hensikt å videresende en annen

radiokanal, eller der sendingene dekker et område som gir et svakt kommersielt grunnlag for drift av

lokalradio,..

Vennlig hilsen

Lars Egil Obrestad

Styreleder

Vedlegg